Nhiệm vụ cụ thể của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn

03:28 PM 27/02/2018 |   Lượt xem: 1874 |   In bài viết | 

a) Thực hiện các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban phân công.

b) Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác thông tin tuyên truyền;

- Giúp Bí Thư Ban Cán sự Đảng chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể của Ban Cán sự Đảng.

c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tuyên truyền, Vụ Địa phương II; Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy.

d) Phối hợp chỉ đạo công tác dân tộc với các Bộ, ngành: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

e) Phối hợp chỉ đạo công tác dân tộc ở các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng.

g) Thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên của Bộ Chính trị.

h) Chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp đã ký với các tổ chức, cơ quan Bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách.

(Theo Quyết định 298/QĐ-UBDT, ngày 14 tháng 6 năm 2016)

Phụ trách thêm Văn phòng Ủy ban Dân tộc.

Giải quyết các công việc của Ủy ban khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác vắng mặt ở cơ quan một ngày trở lên; thay mặt Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì hội ý lãnh đạo tuần, giao ban tháng khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm vắng mặt; ký thay Bộ trưởng, Chủ nhiệm các văn bản về công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra (khi được ủy quyền). 

(Theo Quyết định 51/QĐ-UBDT, ngày 07 tháng 02 năm 2018)