Trang chủ  |  Tin mới  |  Hỏi đáp  |  Sơ đồ site  |  Hộp thư     TIẾNG VIỆT  |  ENGLISH
TỔNG QUAN
Hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc Hoạt động của UBDT Văn kiện của Đảng về Chính sách dân tộc Bác Hồ với đồng bào DT Đại biểu Quốc hội là người DTTS các khóa Các Dân tộc Việt Nam Ấn phẩm về lĩnh vực công tác dân tộc Văn bản về lĩnh vực Công tác dân tộc
TIN MỚI
Dân tộc Online Tin Hoạt động Chủ trương - Chính sách Thời sự - Chính trị Nghiên cứu - Trao đổi Kinh tế - Xã hội Y tế - Giáo dục Văn hoá - Thể thao Công nghệ - Môi trường Pháp luật Quốc tế
TÌM KIẾM

LIÊN KẾT

 
 01/06/2010
Bồi dưỡng nhân tài: nội dung trọng yếu trong phát triển nguồn nhân lực ở Trung Quốc
Cùng với khoa học công nghệ, nhân lực, vật lực, tài lực là các yếu tố then chốt có tính chất quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trong đó, nhân lực được coi là nguồn lực quan trọng nhất, bởi lẽ các nguồn lực còn lại chỉ được phát huy thông qua con người. Vì thế xây dựng chiến lược và dành ưu tiên cho đầu tư phát triển nguồn nhân lực luôn là vấn đề được các quốc gia quan tâm.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả mà Đại hội lần thứ XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra, Trung ương Đảng và Quốc vụ viện đã có những quyết định quan trọng về tăng cường hơn nữa công tác phát triển nguồn nhân lực quốc gia, trong đó xác định bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ nhân tài đông đảo, có chất lượng cao tầm cỡ thế giới được xác định là một chiến lược trong chiến lược tổng thể về phát triển nguồn nhân lực, nhằm thực hiện mục tiêu “Lấy nhân tài chấn hưng đất nước”. Những vấn đề cơ bản của Chiến lược này, được thể hiện qua 8 nội dung cốt yếu sau đây:

1. Thực thi chiến lược lấy nhân tài để xây dựng đất nước hùng mạnh là một nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của Đảng và Nhà nước. Yêu cầu cơ bản để thực hiện chiến lược nhân tài là lấy tư tưởng “Ba đại diện” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đảng đại diện cho yêu cầu phát triển của sức sản xuất tiên tiến Trung Quốc; đại diện cho phương hướng phát triển của nền văn hóa tiên tiến Trung Quốc; đại diện cho lợi ích căn bản của quần chúng nhân dân đông đảo nhất ở Trung Quốc) để chỉ đạo công tác nhân tài. Kiên quyết quán triệt phương châm tôn trọng lao động, tri thức, tôn trọng nhân tài và sự sáng tạo; lấy thúc đẩy phát triển làm điểm xuất phát cơ bản của công tác bồi dưỡng và phát triển nhân tài. Xây dựng quan điểm nhân tài khoa học; nắm vững nguyên tắc đức, tài phải toàn diện, trong đó lấy phẩm chất đạo đức, tri thức năng lực và thành tích đạt được làm thước đo tiêu chuẩn chủ yếu của nhân tài. Tăng cường xây dựng nguồn lực nhân tài, ưu tiên phát triển sự nghiệp khoa học, giáo dục, cố gắng đưa sức ép dân số (dân số đông) trở thành ưu thế về nhân tài so với các nước trên thế giới. Nắm chắc xây dựng 3 đội ngũ nhân tài (nhân tài trong hệ thống chính trị của Đảng và chính quyền; nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh, quản lý doanh nghiệp và nhân tài về chuyên môn kỹ thuật). Điều chỉnh cơ cấu nhân tài theo hướng căn cứ yêu cầu phát triển toàn diện, đồng đều giữa thành thị và nông thôn, giữa các khu vực, sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa phát triển trong nước và mở cửa ra bên ngoài để bố trí tối ưu nguồn lực nhân tài, phát huy năng lực tổng thể của đội ngũ nhân tài.

2. Lấy xây dựng năng lực làm điều cốt lõi, ra sức đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nhân tài. Để thực hiện tốt nội dung này cần chú trọng: xây dựng quan niệm giáo dục, bồi dưỡng quy mô lớn. Trên cơ sở nâng cao phẩm chất đạo đức, khoa học, văn hóa và sức khỏe cho toàn dân, bồi dưỡng có trọng điểm về năng lực học tập, năng lực thực tiễn, tập trung cao năng lực sáng tạo của con người. Nhanh chóng xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại, đào tạo nhân tài cho sự nghiệp phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Coi trọng cả giáo dục ở thành thị và nông thôn. Phổ cập toàn diện giáo dục nghĩa vụ 9 năm, tích cực phát triển giáo dục giai đoạn trung học phổ thông, thúc đẩy toàn diện bồi dưỡng tố chất con người. Đi sâu cải cách giáo dục đại học, nhanh chóng xây dựng hệ thống giáo dục suốt đời, hình thành và duy trì mô hình xã hội học tập.

3. Kiên trì đổi mới sáng tạo, nỗ lực hình thành cơ chế đánh giá và sử dụng nhân tài một cách khoa học. Trong đó xây dựng cơ chế đánh giá nhân tài khoa học và xã hội hóa theo hướng dựa vào năng lực và thành tích. Đi theo đường lối quần chúng, chú trọng lấy thực tiễn để kiểm nghiệm nhân tài. Khắc phục khuynh hướng đánh giá nặng về bằng cấp, lý lịch, coi nhẹ năng lực, thành tích công tác. Thực hiện công khai, bình đẳng, cạnh tranh, lựa chọn, có lợi cho xuất hiện nhân tài, thể hiện đầy đủ cơ chế tuyển người, dùng người có tài năng.

4. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường nhân tài, chuyển dịch hợp lý nguồn lực nhân tài; tuân thủ quy luật thị trường; phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của thị trường đối với đơn vị dùng người và nhân tài; giải quyết có hiệu quả mâu thuẫn cung - cầu nhân tài trong từng phạm vi thời gian, khu vực. Chuyển dịch hợp lý nguồn lực nhân tài, từng bước xóa bỏ hạn chế trong chuyển dịch nhân tài giữa nông thôn và thành thị, khu vực, ngành nghề, lý lịch, chế độ sở hữu. Tăng cường điều tiết vĩ mô, lựa chọn giải pháp có hiệu quả để thu hút nhân tài đến khu vực miền Tây, các cơ sở và nơi khó khăn, gian khổ. Tăng cường bảo vệ bí mật quốc gia và bí mật doanh nghiệp trong chuyển dịch nhân tài. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đơn vị dùng người và của nhân tài theo luật định, bảo đảm tính cởi mở và tính trật tự trong chuyển dịch nguồn lực nhân tài.

5. Lấy khuyến khích lao động và sáng tạo làm mục đích cơ bản, làm tốt việc khuyến khích và đảm bảo đối với nhân tài. Hoàn thiện cơ chế khuyến khích, phân phối thu nhập, lấy phân phối theo lao động làm chủ thể, thực hiện nhiều phương thức phân phối cùng tồn tại. Hoàn thiện chế độ công chức nhà nước. Mở rộng chênh lệch thu nhập theo chức vụ và ngạch bậc; xây dựng cơ chế lương phù hợp với trình độ phát triển kinh tế quốc dân và tiến bộ xã hội, hoàn thiện chế độ phụ cấp lương ở khu vực xa xôi, gian khổ. Kết hợp cải cách thể chế đơn vị sự nghiệp với cải cách chế độ nhân sự. Kết hợp giữa đi sâu cải cách thể chế tài sản thuộc doanh nghiệp nhà nước với xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại. Từng bước xây dựng chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp do cơ chế thị trường điều tiết, doanh nghiệp tự chủ phân phối, công nhân viên chức dân chủ tham gia, chính quyền giám sát chỉ đạo. Xây dựng quy chế khen thưởng nhân tài. Giữ nguyên tắc kết hợp giữa khuyến khích tinh thần với khuyến khích vật chất, xây dựng chế độ khuyến khích nhân tài do chính quyền định hướng, đơn vị dùng người và lực lượng xã hội làm chủ thể, phát huy đầy đủ tác dụng lợi ích kinh tế và vinh dự xã hội. Xây dựng kiện toàn chế độ bảo hiểm nhân tài. Nghiên cứu cải cách chế độ bảo hiểm của cơ quan và đơn vị sự nghiệp, hoàn thiện hơn nữa chế độ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Nhanh chóng đổi mới chế độ phúc lợi, từng bước thực hiện tiền tệ hóa.

6. Làm nổi bật trọng điểm, tăng cường xây dựng đội ngũ nhân tài tầng nấc cao, ở các vị trí quan trọng như cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp, nhà doanh nghiệp ưu tú và chuyên gia cao cấp trên các lĩnh vực. Đối với cán bộ lãnh đạo, trọng tâm là tăng cường xây dựng chính trị tư tưởng và năng lực cầm quyền, đào tạo nhiều nhà chính trị trung thành với “Ba đại diện”, giỏi lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước và quân đội; Đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp, trọng tâm là nâng cao năng lực phát triển chiến lược và trình độ kinh doanh hiện đại, nhanh chóng đào tạo nhiều nhà doanh nghiệp ưu tú, thông thạo thị trường trong nước, quốc tế, có trình độ tiên tiến thế giới; Đối với cán bộ khoa học, trọng tâm là nâng cao năng lực sáng tạo và phát huy tinh thần khoa học, nhanh chóng đào tạo nhiều chuyên gia cao cấp có trình độ hàng đầu thế giới. Coi trọng cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, Đối với cán bộ cấp Trung ương và cấp tỉnh phải căn cứ nhu cầu phát triển lâu dài các công việc của Đảng và Nhà nước để xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn cấp tỉnh và cấp vụ đủ về số lượng, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý. Tăng cường thu hút nhân tài cao cấp ở nước ngoài về nước. Trọng tâm là thu hút nhân tài cao cấp trên các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật mới, công nghệ cao, tài chính tiền tệ, pháp luật, thương mại, quản lý... Thực hiện chế độ định cư lâu dài cho nhân tài cao cấp hải ngoại, khuyến khích và thu hút chuyên gia người Hoa, Hoa kiều phục vụ sự nghiệp xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc. Xây dựng và hoàn thiện thị trường nhân tài quốc tế, phát triển và quy phạm hóa tổ chức môi giới thu hút nhân tài hải ngoại. Xây dựng chính sách khuyến khích và ủng hộ những người học tập ở nước ngoài trở về nước lập nghiệp, tăng cường xây dựng cơ sở, tạo điều kiện làm việc cho họ. Coi trọng và tín nhiệm đối với nhân tài quan trọng của quốc gia, thông qua lập pháp để bảo vệ an toàn cho họ, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bỏ đi của nhân tài quan trọng.

7. Khai thác tổng thể nguồn lực nhân tài, thực hiện phát triển hài hòa công tác nhân tài. Thường xuyên phát triển hài hòa giữa nguồn lực nhân tài và kinh tế - xã hội. Coi trọng công tác nhân tài là một nội dung quan trọng trong xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thiết lập hoàn thiện hệ thống điều hành vĩ mô khai thác nguồn nhân tài. Chú trọng đào tạo nhân tài ở những lĩnh vực còn thiếu, nhân tài phụ nữ, nhân tài dân tộc thiểu số và nhân tài ngoài Đảng. Chú ý phát huy vai trò nhân tài trong những người về hưu. Coi trọng công tác nhân tài trong tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh và các tổ chức xã hội. Cần đưa các loại nhân tài trong giai tầng xã hội mới vào phạm vi công tác nhân tài của Đảng và chính quyền. Xóa bỏ trở ngại về cơ chế chính sách, không phân biệt đối xử đối với nhân tài trong các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh và các tổ chức xã hội. Tăng cường xây dựng đội ngũ nhân tài có trình độ kỹ năng cao và nhân tài hoạt động thực tiễn ở nông thôn. Thực hiện tốt công tác đào tạo của Nhà nước đối với nhân tài có trình độ kỹ năng cao thông qua đào tạo tại trường, đào tạo tại chức trong các doanh nghiệp và cá nhân tự học. Căn cứ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và phát triển đồng đều giữa thành thị và nông thôn, ra sức xây dựng đội ngũ nhân tài hoạt động thực tiễn trên các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, y tế và quản lý kinh doanh ở nông thôn. Coi trọng khai thác nguồn lực lao động dư thừa ở nông thôn, đẩy mạnh công tác chuyển dịch lao động và dạy nghề. Ra sức xây dựng đội ngũ nhân tài thanh niên. Giáo dục tinh thần dân tộc mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên, định hướng cho thanh niên kết hợp chặt chẽ sự trưởng thành của cá nhân với sự nghiệp xây dựng toàn diện xã hội khá giả; khuyến khích thanh niên rèn luyện trưởng thành trong môi trường khó khăn, phức tạp và thực tiễn xã hội phong phú. Sinh viên tốt nghiệp ra trường là nguồn nhân tài quý giá của đất nước. Lãnh đạo Đảng, chính quyền phải hết sức coi trọng, thường xuyên định hướng từ nhu cầu xã hội, xây dựng và hoàn thiện cơ chế tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

8. Giữ vững nguyên tắc Đảng quản lý nhân tài, nỗ lực mở ra cục diện mới trong công tác nhân tài. Ra sức thực thi chiến lược lấy nhân tài để xây dựng đất nước hùng mạnh, phải giữ vững nguyên tắc Đảng quản lý nhân tài. Người phụ trách chủ yếu của các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền phải chịu trách nhiệm làm tốt công tác nhân tài, có ý thức cao về công tác nhân tài, giỏi phát hiện, bồi dưỡng, tập hợp, phục vụ nhân tài, biết dùng nhiều người tài. Kiện toàn cơ chế đa dạng hóa đầu tư cho nhân tài của chính quyền, xã hội và đơn vị dùng người. Chính quyền Trung ương và các cấp địa phương phải căn cứ nhu cầu thực tế, dành ngân sách cần thiết cho công tác đào tạo nhân tài ở tầng cao, thu hút nhân tài vào nơi đang thiếu... Trong kinh phí xây dựng các công trình lớn và trong nghiên cứu khoa học cần có khoản chi cho phát triển nguồn nhân tài của đất nước.

Với 8 nội dung cơ bản của Chiến lược nêu trên cho thấy Đảng và Nhà nước Trung Quốc cực kỳ coi trọng công tác nhân tài, quyết tâm thực thi chiến lược lấy nhân tài để xây dựng đất nước hùng mạnh góp phần vào công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

PGS.TS Nguyễn Thị Tâm
TS. Nguyễn Cao Thịnh

[ Quay lại ]

 

 

THÔNG BÁO

Quyết định Ban hành Quy định công tác số hóa văn bản đi, đến của Ủy ban Dân tộc (Xem nội dung chi tiết tại đây)

Thông báo về việc quản lý hộp thư điện tử của Ủy ban Dân tộc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nội dung chi tiết xem tại đây

TÌM NHANH

TIN MỚI CẬP NHẬT

 
Hội nghị tham vấn ý kiến các Bộ, ngành vào dự thảo văn kiện Chương trình 135 giai đoạn III

 
9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013

 
Hà Giang: Năm 2012 có 6.748 hộ thoát nghèo 

 
Ngành Công tác Dân tộc: Dấu ấn năm 2012

 
Thực trạng và một số giải pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả  ở Tây Nguyên 

THÔNG TIN NỘI BỘ

DB điện thoại nội bộ
Danh sách cán bộ UB
Thư viện điện tử
CD 60 năm công tác DT
CEMA trên đĩa CDROM
CD đào tạo CNTT - CT135
CEMA trên UNDP
Năm quốc tế về miền núi

THÀNH VIÊN
Người online:
Khách: 61
Thành viên: 0
Tổng số: 61
Số người truy cập: 49,683,025


Cơ quan chủ quản : Uỷ ban Dân tộc. Giấy phép số : 455/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 18/10/2004.
Bản quyền thuộc Ủy ban Dân tộc. Địa chỉ : Số 80, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : 04.37333511.
Khi đăng ký tài khoản người dùng trên website này, bạn đồng ý rằng bạn đã chấp nhận Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Website xem tốt nhất ở trình duyệt IE 5 trở lên, màn hình có độ phân giải 800x600 & Flash Player 8.
Phát triển dựa trên mã nguồn của phpNuke.
Execution time: 0.2 secs