Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh

12:00 AM 06/01/2021 |   Lượt xem: 6005 |   In bài viết | 
 
BÀ HOÀNG THỊ HẠNH
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 

Nhiệm vụ cụ thể của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh:

a) Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ sau:

- Công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc.

- Quản lý nhà nước về xác định tên gọi, thành phần các dân tộc Việt Nam.

- Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển đối với các dân tộc thiểu số rất ít người.

- Quản lý nhà nước về bình đẳng giới, gia đình, phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

- Phối hợp công tác với các cơ quan Trung ương của Đoàn thể.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng chống, đấu tranh với hoạt động tôn giáo trái pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Làm nhiệm vụ Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Ủy ban.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tuyên truyền, Vụ Dân tộc thiểu số, Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc.

c) Chỉ đạo, theo dõi công tác dân tộc ở các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Giang.

d) Chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan, tổ chức, Bộ, ngành thuộc phạm vi phụ trách.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

- - - - -

* Theo Quyết định 372/QĐ-UBDT ngày 08/6/2021 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm