Vụ Địa phương III

02:16 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 7285 |   In bài viết | 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III

 

Huỳnh Thị SômaLy
Vụ trưởng

Tào Việt Thắng
Phó Vụ trưởng

 

Nguyễn Hoàng Hành
Phó Vụ trưởng

 

Nhan Xuân Thanh
Trưởng phòng
Phòng Địa Bàn

Nguyễn Thị Thanh Nguyên
Trưởng phòng 
Hành chính - Tổng hợp

Thạch Thế Phong
Phó Trưởng phòng 
Phòng Địa Bàn
 

Thiều Quang Trí Hưng
Phó Trưởng phòng
Hành chính - Tổng hợp

 

Quyết định số 248/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương III