LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 20/02/2017 đến 24/02/2017)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 20/02/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Văn phòng Ủy ban

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổng hợp, Vụ KHTC, Vụ TCCB.

- Lãnh đạo Văn phòng và công chức phòng TKTH.

Phòng họp nhà D

14h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Họp triển khai công tác Đại hội Hội CCB cơ quan UBDT lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2017-2022)

Hội CCB UBDT

 

Phòng họp nhà D

13h30

TT, PCN

 Đinh Quế Hải

Đi công tác Hòa Bình làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình

Văn phòng Ủy ban

Chánh Văn phòng Ủy ban, Thư ký giúp việc TT, PCN

TP. Hòa Bình

Thứ Ba

Ngày 21/02/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Duyệt phim Tài liệu “Chính sách dân tộc, hiệu quả từ thực tiễn”

Vụ Tuyên truyền

- TT, PCN Nông Quốc Tuấn

- Chánh Văn phòng CT 135, Thư ký Bộ trưởng, CNUB

- Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền

Phòng họp Nhà D

8h00

TT, PCN

Hà Hùng

Làm việc với Văn phòng Ủy ban về Kế hoạch dự toán chi tiết chi NSNN 2017.

Văn phòng Ủy ban

Tập thể lãnh đạo VPUB, công chức phòng Kế toán - Tài vụ

Phòng làm việc TT, PCN

9h30

TT, PCN

Hà Hùng

Làm việc với Vụ DTTS về kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017; Triển khai chính sách bình đẳng giới...

Vụ DTTS

Tập thể lãnh đạo Vụ DTTS

Phòng làm việc TT, PCN

8h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng
Họp Tổ thẩm định nội dung, dự toán kinh phí dự án điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường năm 2017  Vụ Tổng hợp    Phòng họp nhà B 

09h00

TT, PCN

 Đinh Quế Hải

Làm việc với Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Dân tộc và một số cơ quan có liên quan tỉnh Nghệ An về Dự thảo kết luận thanh tra việc thực hiện công tác dân tộc của tỉnh Nghệ An

Thanh tra Ủy ban, Văn phòng Ủy ban

Lãnh đạo Thanh tra Ủy ban, phòng nghiệp vụ có liên quan của Thanh tra Ủy ban và Thư ký giúp việc TT, PCN

Hội trường nhà C

14h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Họp Lãnh đạo Ủy ban thông qua Tờ trình, quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực I, II, III vùng DTTS và MN giai đoạn 2016 – 2020.

Vụ Chính sách Dân tộc

- Lãnh đạo Ủy ban

- Vụ trưởng Vụ KHTC, CVP CT 135; LĐVP

- Lãnh đạo và chuyên viên Vụ CSDT

Phòng họp nhà D

Thứ Tư

Ngày 22/02/2017

8h00

TT. PCN

Hà Hùng

Dự Hội thảo “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Khung chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện”

Vụ TCCB

 

Phòng họp Thăng Long, Nhà Quốc hội.

8h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn
Làm việc với Báo Dân tộc và Phát triển về tăng kỳ xuất bản.  Báo DT&PT Đại diện lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Tuyên truyền; Tập thể lãnh đạo Báo Dân tộc và Phát triển  Phòng họp nhà B
8h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng
Họp Tổ thẩm định nội dung, dự toán kinh phí dự án điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường năm 2017 Vụ Tổng hợp   Phòng họp nhà D

15h00

TT, PCN

 Đinh Quế Hải

Tiếp, làm việc với Đoàn công tác nhân quyền của Nghị viện Châu Âu

Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Ủy ban

Theo yêu cầu Lãnh đạo

Hội trường nhà C

15h30

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Làm việc với đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Vụ Tuyên truyền

Lãnh đạo Vụ Tuyên truyền

Phòng họp nhà B

Thứ  Năm

Ngày 23/02/2017

 

 

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Nghe Vụ TCCB báo cáo về kết quả tổng hợp quy hoạch các chức danh Lãnh đạo cấp Vụ, đơn vị

Vụ TCCB

- Lãnh đạo Vụ TCCB và chuyên viên theo dõi

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng

Phòng họp nhà D

8h00

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Dự họp nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về Đề án phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới đất liền. Vụ CSDT Đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc. Tại phòng họp Chính phủ 

8h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016 và quán triệt triển khai kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị

 

 

Hội trường Bộ Quốc phòng

13h00

TT, PCN

 Đinh Quế Hải

Đi công tác Cao Bằng dự Hội thảo khởi động Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Cao Bằng từ ngày 23 đến 25/02/2017

Văn phòng Ủy ban

 

TP. Cao Bằng

14h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn

Văn phòng Ủy ban

 

Phòng làm việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

19h00

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Dự Lễ Kỷ niệm 76 năm thành lập Du kích Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 

 

Tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu

Ngày 24/02/2017

8h00

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại tỉnh Lạng Sơn

Vụ Chính sách Dân tộc

Đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc.
Đồng chí Phạm Phú Thịnh, Phó trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp, Thư ký Thứ trưởng, PCN

Tỉnh Lạng Sơn 

8h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017     Hội trường Trung ương Đảng

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (tuần từ 20/2/2017 đến 24/2/2017)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2  
20/2/2017

Thứ 3
21/2/2017

Thứ 4
22/2/2017

Thứ 5
23/2/2017

Thứ 6
24/2/2017

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Họp với Bộ Văn hóa

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Đi họp

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

- Sáng: Hội ý lãnh đạo vụ

- Chiều: Dự kiến họp với ILO

- Sáng: Họp với Paccom

- Chiều: Họp tại Đại sứ quán Úc

- Sáng: Họp nhóm Tuyên Truyền

- Chiều: Họp về ban đối tác phát triển

- Sáng: Họp với World Bank

- Chiều: Họp tại Bộ Nông Nghiệp

- Sáng: Họp với CARE

- Chiều: Họp nhóm NGOs

Họp lập kế hoạch

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

- Sáng: Hội ý lãnh đạo vụ

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Sáng: Họp với CARE

- Chiều: Làm việc với nhóm NGOs nhằm triển khai kế hoạch chi tiết năm 2017

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

- Sáng: Hội ý lãnh đạo vụ

- Chiều: Họp nhóm nhân quyền để triển khai công tác 2017 + Chuẩn bị tiếp đoàn Nhân Quyền

Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Tiếp đoàn Tiểu ban công tác về Nhân quyền

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TỔNG HỢP

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

- Sáng: Họp giao ban

- Chiều: Hội ý Lãnh đạo Vụ TH

Họp các Tổ thẩm định nội dung, dự toán kinh phí 08 dự án điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường năm 2017.

Họp các Tổ thẩm định nội dung, dự toán kinh phí 08 dự án điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường năm 2017.

Họp Vụ Tổng hợp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Hội ý Lãnh đạo Vụ TH

Chỉ đạo triển khai Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá

Giải quyết công việc

Họp Vụ Tổng hợp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Chủ trì họp nhóm Tổng hợp

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Hội ý Lãnh đạo Vụ TH

- Chỉ đạo xây dựng KH Khoa học & Công nghệ năm 2018.

- Chỉ đạo đôn đốc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu các đề tài cấp Bộ năm 2017.

- Chỉ đạo xây dựng KH Khoa học & Công nghệ năm 2018.

- Chỉ đạo đôn đốc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu các đề tài cấp Bộ năm 2017.

- Họp Vụ Tổng hợp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

- Họp HĐ tư vấn xác đình nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia đợt 2  năm 2017.

- Chỉ đạo xây dựng KH Khoa học & Công nghệ năm 2018.

- Chỉ đạo đôn đốc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu các đề tài cấp Bộ năm 2017.

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Dự học lớp Cao cấp lý luận chính trị

Dự học lớp Cao cấp lý luận chính trị

Dự học lớp Cao cấp lý luận chính trị

Dự học lớp Cao cấp lý luận chính trị

Dự học lớp Cao cấp lý luận chính trị

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Họp nội bộ triển khai công việc tuần

- Sáng: Họp tổ thẩm định nội dung và dự toán dự án điều tra cơ bản 2017

- Chiều: GQCV

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng, Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc làm việc giữa LĐ UBDT và Thường trực UBTW MTTQ VN.

- Chiều: Hợp Hội Cựu chiến binh UB

- Sáng: Duyệt phim tài liệu ”CSDT, hiệu quả từ thực tiễn”.

Xin chủ trương làm việc giữa LĐ UBDT và Thường trực UBTW MTTQ VN

- Chiều: Họp Vụ TT

- Sáng: Tham dự cuộc làm việc giữa LĐ UBDT và Thường trực UBTW MTTQ VN.

- Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

Giải quyết công việc chuyên môn

Giải quyết công việc chuyên môn

Phó Vụ trưởng
Hoàng Xuân Định

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

- Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

- Sáng: Giải quyết công việc chuyên môn

- Chiều: Họp Vụ TT

- Sáng: Tham dự cuộc làm việc giữa LĐ UBDT và Thường trực UBTW MTTQ VN.

- Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

Giải quyết công việc chuyên môn Giải quyết công việc chuyên môn
Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

- Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

- Sáng: Duyệt phim tài liệu ”CSDT, hiệu quả từ thực tiễn”.

- Chiều: Họp Vụ TT

- Sáng: Tham dự cuộc làm việc giữa LĐ UBDT và Thường trực UBTW MTTQ VN.

- Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

Giải quyết công việc chuyên môn Giải quyết công việc chuyên môn
Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

- Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

- Sáng: Giải quyết công việc chuyên môn

- Chiều: Họp Vụ TT

- Sáng: Tham dự cuộc làm việc giữa LĐ UBDT và Thường trực UBTW MTTQ VN.

- Chiều: Dự họp với Ủy ban Nhân quyền

Giải quyết công việc chuyên môn Giải quyết công việc chuyên môn

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

- Sáng: Chủ trì Họp giao ban đầu tuần

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo góp ý dự thảo BC kết quả thực hiện Nghị quyết HN CB, CC năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của UBDT và một số đề xuất, kiến nghị của Vụ

Chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết công tác tháng 02 năm 2017 của khu vực và đơn vị

Tham dự HN cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan UBDT năm 2017 (qua trực tuyến)

Phó vụ trưởng
Y Dẫn Ê ban

- Sáng: Dự họp Giao ban đầu tuần

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Tham dự HN cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan UBDT năm 2017 (qua trực tuyến)

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần;

Chỉ đạo tham gia ý kiến góp ý dự thảo các báo cáo đánh giá KQ thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2016 và bầu CC dự Hội nghị CBCC Cơ quan UBDT năm 2017

- Chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020;

Chỉ đạo báo cáo Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 26/01/2016 (theo Thông báo số 10/TB-UBDT)

Chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình vùng dân tộc, triển khai thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc năm 2017 trình Lãnh đạo Ủy ban

Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần;

Chủ trì họp lấy ý kiến góp ý dự thảo các báo cáo đánh giá KQ thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2016 và bầu CC dự Hội nghị CBCC Cơ quan UBDT năm 2017

Chỉ đạo hoàn thiện dự thảo văn bản gửi Ban Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu về việc xem xét yêu cầu của công dân đề nghị công nhận chùa Kha Na Rộn, ấp Ninh Chùa, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân là chùa có công với cách mạng.

Chỉ đạo hoàn thiện dự thảo văn bản gửi Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu về việc chùa Kropummenchay - Kosthum, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đề nghị nâng cấp lộ nông thôn (bằng văn bản

Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo công tác dân tộc tháng 02/2017

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

Dự họp giao ban tuần; Dự họp tham gia ý kiến góp ý dự thảo các báo cáo đánh giá KQ thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2016 và bầu CC dự Hội nghị CBCC Cơ quan UBDT năm 2017 Chỉ đạo phối hợp đăng ký nhu cầu nghiên cứu, đào tạo nước ngoài về công tác dân tộc theo công văn số 26/CV-HTQT

Chỉ đạo báo cáo tuần 08;

Chủ trì dự thảo Kế hoạch tự giám sát Chi bộ đảng viên năm 2017

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng
Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai công việc tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai công việc tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Q. Giám đốc
Trần Trung

- 8h30’: Chủ trì Hội ý công tác tuần với Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo: Văn phòng Học viện, phòng TCCB, phòng CTCT-HSSV, phòng KHTV tại phòng họp tầng 2 nhà A

- 10h30’: Đi công tác Thanh Hóa.

-9h00’: Chủ trì họp với lãnh đạo phòng KHTV, lãnh đạo Văn phòng Học viện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn về công tác tài chính, quản trị tại phòng họp tầng 2 nhà A

-Chiều: Giải quyết công việc

-9h00’: Dự Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2017 của Ủy ban Dân tộc nhà C, Ủy ban Dân tộc.

-14h00’: Họp BCĐ xây dựng Hồ sơ cấp  phép hoạt động đào tạo đại học của Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

-8h30’: Họp Đảng ủy Học viện mở rộng (gồm Đảng ủy viên và cấp ủy các chi bộ trực thuộc) định kỳ tháng 2/2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

-Chiều: Giải quyết công việc

-Sáng: Giải quyết công việc.

-14h00’: Làm việc với Cty COMA6 về trụ sở làm việc của Học viện.

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

- 8h30’: Tham dự Hội ý công tác tuần với Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo: Văn phòng Học viện, phòng TCCB, phòng CTCT-HSSV, phòng KHTV tại phòng họp tầng 2 nhà A

 

-14h30’: Họp với phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc triển khai các công việc tuần.

- Sáng: Nghỉ phép.

 

-13h30’: Họp thẩm định nội dung, dự toán kinh phí dự án điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường 2017 tại nhà B, Ủy ban Dân tộc.

 

-10h00’: Họp thẩm định nội dung, dự toán kinh phí dự án điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường 2017 tại nhà B, Ủy ban Dân tộc.

 

- 13h30’: Họp thẩm định nội dung, dự toán kinh phí dự án điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường 2017 tại nhà B, Ủy ban Dân tộc

-8h30’: Họp Đảng ủy Học viện mở rộng (gồm Đảng ủy viên và cấp ủy các chi bộ trực thuộc) định kỳ tháng 2/2017 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

 

-Chiều: Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc.

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

- 8h30’: Tham dự Hội ý công tác tuần với Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo: Văn phòng Học viện, phòng TCCB, phòng CTCT-HSSV, phòng KHTV tại phòng họp tầng 2 nhà A

-Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

-8h00’: Làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế về các lớp Lào năm 2017.

-10h00': Báo cáo Thứ trưởng, PCN Phan Văn Hùng về nội dung hồ sơ Đề án 402

- Chiều: Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- 14h00’: Làm việc với Cty COMA6 về trụ sở làm việc của Học viện.

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30’: Tham dự Hội ý công tác tuần với Ban Giám đốc Học viện và lãnh đạo: Văn phòng Học viện, phòng TCCB, phòng CTCT-HSSV, phòng KHTV tại phòng họp tầng 2 nhà A

- 10h30’: Họp với phòng Đào tạo, Khoa Dự bị đại học triển khai các công việc tuần

- Chiều: Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

-14h00’: Họp BCĐ xây dựng Hồ sơ cấp  phép hoạt động đào tạo đại học của Học viện Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A.

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

- Sáng:Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

- Chiều: Chủ trì họp giao bantuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

- Sáng: Chủ trì Họp toàn bộ cơ quan TCDT;

- Chiều: Giải quyết công việc.

- Sáng: Giải quyết công việc;

- Chiều:Làm việc với phòng Hành chính- Trị Sự.

- Sáng: Duyệt bông lần 1 TCDT số tháng 02 năm 2017 ;

- Chiều: Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

- Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

- Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

- Sáng: Dự họp toàn bộ cơ quan TCDT;

- Chiều: Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN

Phó Tổng Biên tập- Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Sáng:  Giao ban Ban Biên tập

- Chiều: Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc

- Sáng:  Giải quyết công việc

- Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

- Sáng: Dự giao ban báo chí TW

- Chiều: Họp Hội Cựu Chiến binh.

- Sáng:  Giao ban Ban Biên tập

- Chiều:   Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Sáng:  Giải quyết công việc

- Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

- Sáng: Giao ban Ban Biên tập

- Chiều:  :  Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Sáng:  Giải quyết công việc

- Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Trịnh Xuân Thành

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc(Trưởng, phó các đơn vị cùng dự).

Giải quyết công việc

8h30: Chỉ đạo công tác kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Nhà khách Dân tộc (Các thành viên Hội đồng cùng tham dự).

Giải quyết công việc

9h00: Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc (các đ/c đảng viên cùng dự).

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

Nghỉ thai sản

Nghỉ thai sản

Học Cao cấp lý luận chính trị

Học Cao cấp lý luận chính trị

Học Cao cấp lý luận chính trị

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

9h00: Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc.