LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 13/8/2018 đến 17/8/2018)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(13/8)

Thứ 3
(14/8)

Thứ 4
(15/8)

Thứ 5
(16/8)

Thứ 6
(17/8)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban

Chiều: Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Đi công tác Đi công tác Đi công tác Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Đi học Đi học Đi học Đi học Đi học
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp nhóm Chuyên viên phụ trách triển khai kế hoạch tổ chức Diễn đàn phát triển DTTS tại Quảng Nam

Sáng: Họp nhóm Chuyên viên phụ trách triển khai kế hoạch tổ chức Diễn đàn phát triển DTTS tại Quảng Nam

Chiều: Đi công tác tại Quảng Nam

Khảo sát tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam

Tổ chức cuộc họp kỹ thuật về chuỗi giá trị và đề xuất các chính sách dân tộc

Tổ chức Diễn đàn phát triển DTTS tại Quảng Nam

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Đi học tại Úc theo Đề án 165

Đi học tại Úc theo Đề án 165

Đi học tại Úc theo Đề án 165

Đi học tại Úc theo Đề án 165

Đi học tại Úc theo Đề án 165

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Đi công tác tại Quảng Nam

Tổ chức Diễn đàn phát triển DTTS tại Quảng Nam

THANH TRA (đang chờ cập nhật)

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

 

 

 

 

 

Phó Tránh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

 

 

 

 

 

Phó Tránh Thanh tra
Trần Phi Trường

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

8h00: Dự cuộc trả lời chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại phiên họp lần thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều: Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự cuộc họp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc “Nghe báo cáo nội dung Đề án tiếp nhận các nhiệm vụ về công tác dân tộc, tôn giáo từ 03 BCĐ Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ”

14h00: Họp chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn Kiểm tra công tác CCHC
Thành phần: TP HCTK, TP VTLT, Đ/c Lương Thu Trang, CV PKSTTHC
Địa điểm: Phòng làm việc của CVP

8h00: Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc “Nghe báo cáo phương án kiến trúc, mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc”

Chiều: Làm việc tại cơ quan

8h00: Làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác CCHC
Thành phần: TP HCTK, TP VTLT, Đ/c Lương Thu Trang, CV PKSTTHC
Địa điểm: Phòng họp nhà B

8h00: Dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

13h00: Đi công tác tại tỉnh Nghệ An, dự Hội nghị tập huấn về công tác tài chính, kế toán

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

16h00: Tham gia tiếp đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sóc Trăng

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

8h00: Dự cuộc trả lời chất vấn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại phiên họp lần thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều: Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự cuộc họp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc “Nghe báo cáo nội dung Đề án tiếp nhận các nhiệm vụ về công tác dân tộc, tôn giáo từ 03 BCĐ Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ”

Chiều: Làm việc tại cơ

8h00: Dự cuộc làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc “Nghe báo cáo phương án kiến trúc, mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc”

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức Chương trình Chuyên viên Cao cấp

Dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức Chương trình Chuyên viên Cao cấp

Dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức Chương trình Chuyên viên Cao cấp

Dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức Chương trình Chuyên viên Cao cấp

Dự Lớp Bồi dưỡng kiến thức Chương trình Chuyên viên Cao cấp

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Sáng: Họp Lãnh đạo Vụ TH

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

8h00: Tham dự Họp LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Họp Lãnh đạo Vụ TH

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Đi học Đi học Đi học Đi học Đi học

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Sáng: Họp Lãnh đạo Vụ TH

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Đi công tác Thanh Hóa

Đi công tác Thanh Hóa

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Tham dự phiên chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT kỳ họp lần thứ 26-UBTVQH

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Họp Cấp ủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Giải quyết công việc

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Họp Cấp ủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự CT Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc, tiêu biểu do Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Họp Cấp ủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Giải quyết công việc

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Họp Cấp ủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
Làm việc với Tổng cục dân số

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Chỉ đạo xây dựng báo cáo tình hình tiếp công dân tháng 8/2018 của Vụ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban
Tham gia lớp tập huấn tại Nước ngoài theo Đề án 165 Tiếp tục tham gia lớp tập huấn Tiếp tục tham gia lớp tập huấn Tiếp tục tham gia lớp tập huấn
Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Hoàn thiện dự thảo, trình LĐUB xem xét, ký ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phục vụ LĐUB (hoặc ủy quyền cho Vụ Địa phương III) tổ chức thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp Đại lễ Roya Eidil Adha (Tết Haji) của đồng bào dân tộc Chăm Hồi giáo (Islam) tại 03 tỉnh: An Giang, Kiên Giang và Trà Vinh năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo báo cáo tuần 33

Chỉ đạo dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 8/2018

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần

Tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc địa phương nắm tình hình sản xuất, đời sống, thiên tai, dịch bệnh, ANTT,… trong vùng đồng bào DTTS

Giải quyết công việc

Chỉ đạo Phòng Địa Bàn dự thảo báo cáo công tác dân tộc tháng 8/2018 của Vụ

Giải quyết công việc

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Đi công tác

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Đi họp Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Tham dự lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp vụ năm 2018

Tham dự lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp vụ năm 2018

Tham dự lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp vụ năm 2018

Tham dự lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp vụ năm 2018 Tham dự lớp bồi dưỡng năng lực kỹ năng quản lý lãnh đạo cấp vụ năm 2018

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30: Chủ trì hội ý công tác tuần 33; giao ban tháng 8 khối Tổng hợp tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- Chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Chủ trì Tọa đàm khoa học “Hệ thống hoá, đánh giá các nghiên cứu về công tác dân tộc” thuộc Đề tài cấp QG, mã số CTDT.02.16/16-20 tại HT tầng 3 nhà A

- 14h00: Họp Đảng uỷ HVDT (mở rộng) định kỳ tại HT tầng 3 nhà A

- 8h00: Báo cáo BT, CN UBDT về phương án kiến trúc, quy hoạch tổng thể mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng HVDT tại 80 Phan Đình Phùng

- 14h00: Chủ trì Tọa đàm khoa học “Hệ thống hoá, đánh giá các nghiên cứu về dân tộc” thuộc Đề tài cấp QG, mã số CTDT.02.16/16-20 tại HT tầng 3 nhà A

- 8h30: Chủ trì Lễ công bố Quyết định hết tuổi quản lý, kéo dài thời gian công tác chuyên môn đối với PGS.TS Ngô Quang Sơn và TS. Trịnh Quang Cảnh, nguyên PGĐ HVDT tại HT tầng 3 nhà A

- 14h00: Dự buổi góp ý bài giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho viên chức HVDT tại Giảng đường nhà C

- 8h30: Nghe báo cáo của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở lần 3/2018 tại HT tầng 3 nhà A

- Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30: Dự hội ý công tác tuần 33; giao ban tháng 8 khối Tổng hợp tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 14h00: Chủ trì họp Ban biên tập Trang thông tin điện tử HVDT tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- Sáng: Giải quyết công việc

- 14h00: Họp Đảng uỷ HVDT (mở rộng) định kỳ tại HT tầng 3 nhà A

- 8h00: Báo cáo BT, CN UBDT về phương án kiến trúc, quy hoạch tổng thể mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng HVDT tại 80 Phan Đình Phùng

- 14h00: Chủ trì góp ý bài giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CB, CC tỉnh Kon Tum tại Giảng đường nhà C

- 8h30: Dự Lễ công bố Quyết định hết tuổi quản lý, kéo dài thời gian công tác chuyên môn đối với PGS.TS Ngô Quang Sơn và TS. Trịnh Quang Cảnh, nguyên PGĐ HVDT tại HT tầng 3 nhà A

- 14h00: Chủ trì buổi góp ý bài giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho viên chức HVDT tại Giảng đường nhà C

- Cả ngày: Tham dự Diễn đàn Phát triển DTTS 2018 (từ 17-20/8/2018) tại Quảng Nam

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Họp nhóm triển khai CSDL DTTS cho Ban DT Bình Định

Sáng: Họp nhóm triển khai đề án CNTT trình TT CP

Chiều: Họp nhóm triển khai dự án điều tra cơ bản 2018 của TTTT

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp nhóm triển khai dự án BVMT 2018 của TTTT

Giải quyết công việc

Đi công tác

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với phòng Biên tập - Phóng viên

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Tham gia lớp bồi dưỡng Chuyên viên Cao cấp

Tham gia lớp bồi dưỡng Chuyên viên Cao cấp

Tham gia lớp bồi dưỡng Chuyên viên Cao cấp

Tham gia lớp bồi dưỡng Chuyên viên Cao cấp

Tham gia lớp bồi dưỡng Chuyên viên Cao cấp

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW.

 Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban NKDT (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

Học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý  cấp Vụ. (Tại Học viện Hành chính Quốc gia)

Học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý  cấp Vụ. (Tại Học viện Hành chính Quốc gia)

Học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý  cấp Vụ. (Tại Học viện Hành chính Quốc gia)

Học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý  cấp Vụ. (Tại Học viện Hành chính Quốc gia)

Học lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý  cấp Vụ. (Tại Học viện Hành chính Quốc gia)

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban NKDT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Dự lớp tập huấn công tác cán bộ của TW Hội CCB VN

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn