LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO ỦY BAN (từ 27/03/2017 đến 31/03/2017)

Thời gian

Chủ trì/ tham dự

Nội dung

Đơn vị, cá nhân chuẩn bị

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai

Ngày 27/3/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

- Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

- Thông qua nội dung: Cử viên chức hành chính dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2017

Văn phòng UB

Vụ TCCB

 

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo: Vụ Tổng hợp, Vụ KHTC, Vụ Địa phương I.

- LĐ Vụ Tổ chức cán bộ

- Lãnh đạo Văn phòng và công chức phòng TKTH.

Phòng họp nhà D

14h00

TT, PCN

 Phan Văn Hùng

Dự họp tại Bộ KH&CN

 

 

Bộ KH&CN

 

TT, PCN

Lê Sơn Hải

Đi công tác nước ngoài (Từ 19/3-31/3/2017)

 

 

Nhật Bản

Thứ Ba

Ngày 28/3/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Họp BCSĐ Ủy ban về công tác quy hoạch cán bộ và một số công tác khác

- Vụ TCCB,

 - Văn phòng BCSĐ và Đảng ủy

- Các đồng chí ủy viên BCSĐ Ủy ban

- Văn phòng BCS Đảng và Đảng ủy;

Phòng họp nhà D

9h00-10h00

TT, PCN

 Đinh Quế Hải

Dự họp Đoàn Khảo sát thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Khóa IX

Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổng hợp

Theo yêu cầu Lãnh đạo Ủy ban

P704, Văn phòng Quốc hội - số 22 Hùng Vương, Hà Nội

14h00

TT, PCNUB

Hà Hùng

Nghe báo cáo dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ soạn thảo và dự thảo Đề cương, Đề án: Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số.

Vụ DTTS

- Các thành viên Tổ soạn thảo và dự thảo Đề cương, Đề án. (theo giấy mời);

- Vụ Dân tộc thiểu số

- Chuyên viên giúp việc TT, PCN

Phòng họp nhà D

Thứ Tư

Ngày 29/3/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Nghe báo cáo về tình hình triển khai đầu tư dự án Xây dựng Học viện Dân tộc

- Vụ KHTC

- BQL đầu tư XD chuyên ngành

- HVDT

- TT, PCN Phan Văn Hùng

- LĐ Vụ KHTC; BQL đầu tư XD chuyên ngành; Học viện Dân tộc;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng

Phòng họp nhà D

8h30

TT, PCN

 Đinh Quế Hải

Họp Đoàn công tác đi Lào nghe các thành viên báo cáo về việc chuẩn bị các nội dung liên quan

Văn phòng Ủy ban, Vụ HTQT

Các Thành viên Đoàn công tác đi Lào

Phòng họp nhà B

Thứ Năm

Ngày 30/3/2017

8h00

BT, CNUB

Đỗ Văn Chiến

Cho ý kiến về dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy ban và Quy chế chi chính trị phí

Văn phòng Ủy ban

- Lãnh đạo Ủy ban;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ KHTC, Vụ TCCB

- Lãnh đạo Văn phòng

Phòng họp nhà D

8h00

TT, PCN

Phan Văn Hùng

Chủ trì họp BCH Hội CCB

Hội CCB

 

Phòng họp nhà B

14h00

TT, PCNUB

Hà Hùng

Nghe báo cáo triển khai thành lập Tổ soạn thảo, phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng Đề cương, nội dung hướng dẫn  thực hiện QĐ 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 về Phê duyệt Đề án; Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số;

Vụ DTTS

- Các thành viên Tổ soạn thảo và dự thảo Đề cương, Đề án. (theo giấy mời);

- Vụ Dân tộc thiểu số

- Chuyên viên giúp việc TT, PCN

Phòng họp nhà D

Thứ Sáu

Ngày 31/3/2017

8h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Họp Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan

- Vụ TCCB

- VP BCS Đảng và Đảng ủy

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến

- BCH Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc

- Văn phòng BCSĐ& Đảng ủy

Phòng họp nhà D

14h00

TT, PCN

Nông Quốc Tuấn

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan

Văn phòng BCSĐ& Đảng ủy

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

- Văn phòng BCSĐ& Đảng ủy

Phòng họp nhà B

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 27/03/2017 đến 31/03/2017)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2  
27/3/2017

Thứ 3
28/3/2017

Thứ 4
29/3/2017

Thứ 5
30/3/2017

Thứ 6
31/3/2017

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức
Giải quyết công việc  Giải quyết công việc  Giải quyết công việc  Giải quyết công việc  Giải quyết công việc 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận

Sáng: Dự Hội ý  Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc

Chiều: Hội ý triển khai nhiệm vụ của Vụ

Làm việc chương trình phối hợp BCĐTB

Họp sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II (dự kiến)

Nghỉ phép

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Họp Tổ soạn thảo Bộ công cụ đánh giá chính sách PTKTXH đối với vùng dân tộc thiểu số

Họp Tổ soạn thảo DX Đề án " Chính sách đặc thù hỗ trợ hoaatj động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số"

Làm việc với VP57 về kinh phí tập huấn bảo vệ và PTR năm 2017 

Họp Tổ sạo thảo XD Quyết định thay thế Quyết định số 18 của TTg

- Tổng hợp tình hình địa bàn các tỉnh được phân công phụ trách.

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Duẩn

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

-Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Chủ trì họp giao ban đầu tuần;
Chỉ đạo xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Địa phương II (theo NĐ số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/02/2017)  Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Địa phương II Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Vụ Địa phương II Trình Thứ trưởng, PCN Nông Quốc Tuấn góp ý dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II 

Phó Vụ trưởng
 Y Dẫn Êban

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Tham dự họp giao ban đầu tuần;

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc 

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

- Chủ trì họp giao ban tuần;

- Chỉ đạo tham mưu đề xuất nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2018

- Chủ trì họp lấy ý kiến CC, NLĐ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ;

- Dự Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Cần Thơ (mở rộng)

- Chỉ đạo rà soát, tổng hợp tình hình khiếu kiện đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

- Chủ trì họp sơ kết công tác Cơ quan, Chi bộ quý I/2017.

-Chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo Ủy ban tham gia Đoàn Chính phủ làm việc với một số địa phương trên địa bàn

- Dự họp sơ kết kết công tác Công đoàn quý I/2017

Phó Vụ trưởng
Lý Khon

- Dự họp giao ban tuần;

- Tham mưu đề xuất nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2018

- Dự họp lấy ý kiến CC, NLĐ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung sơ kết công tác quý I của Công đoàn BP 

Dự họp sơ kết công tác Cơ quan, Chi bộ quý I/2017

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Hội nghị lấy ý kiến thực hiện Chỉ thị 68 

- Chủ trì họp sơ kết công tác Công đoàn quý I/2017

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

- Dự họp giao ban tuần;

- Chỉ đạo phối hợp đề xuất mua công cụ hỗ trợ cho Tổ Bảo vệ, mua tủ bảo quản hệ thống dây điện cho Phòng trực tuyến tại Vụ

- Cùng đ/c Vụ trưởng chủ trì  lấy ý kiến CC, NLĐ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017

- Dự họp sơ kết sơ kết công tác Cơ quan, Chi bộ quý I/2017.

- Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra công tác PCCC số 1-TPCT

Chỉ đạo báo cáo tuần 13

- Dự họp sơ kết công tác Công đoàn quý I/2017

- Thực hiện nhiệm vụ công tác Chi bộ

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ

 Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

- Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Họp Tổ soạn thảo ĐA bình đẳng giới

Dự họp tại UB các vấn đề XHQH

- Họp tổ soạn thảo XD QĐ về NCUT

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc 

Họp tổ soạn thảo XD QĐ về NCUT

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy
- Giải quyết công việc - Giải quyết công việc - Giải quyết công việc - Giải quyết công việc - Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phó Vụ trưởng –Phụ trách
 Hà Việt Quân

- Công tác Nhật Bản

- Công tác Nhật Bản

- Tham dự Cuộc họp Tham vấn cấp cao Việt Nam – Australia về hợp tác phát triển (HLC) tại Australia

- Tham dự Cuộc họp Tham vấn cấp cao Việt Nam – Australia về hợp tác phát triển (HLC) tại Australia

- Tham dự Cuộc họp Tham vấn cấp cao Việt Nam – Australia về hợp tác phát triển (HLC) tại Australia

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

- Chiều: Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc 

- Họp tổ soạn thảo XD QĐ về NCUT

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

- Chiều: Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

 Vụ trưởng 
Cầm Văn Thanh

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

- Đi công tác

-Đi công tác

- Đi công tác

- Đi công tác

- Đi công tác

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên
- Đi công tác - Đi công tác - Đi công tác - Đi công tác - Đi công tác

VỤ TỔNG HỢP

 Vụ trưởng
 Nguyễn Sỹ Tá

- Sáng: Họp giao ban.

- Chiều: Hội ý Lãnh đạo Vụ TH

- Họp Lãnh đạo Uỷ ban

- Làm việc tại Vụ

- Làm việc tại Vụ

- Dự họp Hội đồng

- Làm việc tại Vụ về CNNV

- Họp Vụ về công tác tháng 3 và quý I, nhiệm vụ tháng 4 và quý II

- Họp Lãnh đạo UB

- Làm việc tại Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

- Sáng: Góp ý 02 văn bản: Báo cáo 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác tôn giáo và Quy chế làm việc của UBDT.

- Chiều: Hội ý Lãnh đạo Vụ TH

-Chỉ đạo quyết toán năm 2016 và xây dựng KH 2017 về công tác PCTHTL

- Chỉ đạo XD kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô VS&NS nông thôn năm 2017

- Chỉ đạo việc xây dựng dự thảo báo cáo CTDT quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017

- Chỉ đạo việc xây dựng dự thảo báo cáo CTDT quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Hội ý Lãnh đạo Vụ TH mô VS&NS nông thôn năm 2017

- Chỉ đạo tham mưu Lãnh đạo Ủy ban Thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2017

- Chỉ đạo tổng hợp đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia năm 2018 trình Lãnh đạo Ủy ban.

- Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2016

- Chỉ đạo tổng hợp đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2018 n.

- Chỉ đạo đôn đốc các đơn vị hoàn thiện hồ sơ họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2016

- Chỉ đạo tham mưu lãnh đạo ủy ban thành lập hội đồng xác định nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2018

- Chỉ đạo tham mưu lãnh đạo ủy ban thành lập hội đồng xác định nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2018

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài
- Dự học lớp Cao cấp lý luận chính trị - Dự học lớp Cao cấp lý luận chính trị - Dự học lớp Cao cấp lý luận chính trị - Dự học lớp Cao cấp lý luận chính trị - Dự học lớp Cao cấp lý luận chính trị

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CT 135

 Vụ trưởng, Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

- Giải quyết công việc

- Tham dự Đoàn xây dựng mô hình giảm nghèo

- Tham dự Đoàn xây dựng mô hình giảm nghèo

- Tham dự Đoàn xây dựng mô hình giảm nghèo

- Tham dự Đoàn xây dựng mô hình giảm nghèo

Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng
 Đặng Tiến Hùng

- Giải quyết công việc

- Họp tổ soạn thảo xây dựng Đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số"

- Giải quyết công việc

- Họp tổ soạn thảo Quyết định thay thế QĐ 18 và 56 về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS

- Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN

 

Vụ trưởng 
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

Giải quyết công việc chuyên môn

Giải quyết công việc chuyên môn

Sáng: Làm việc với Bộ Tư pháp về thẩm định Đề án ”Đẩy mạnh Phổ biến giáo dục pháp luật...”

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

Giải quyết công việc chuyên môn

Phó Vụ trưởng
Hoàng Xuân Định
Nghỉ phép  Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép

Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

Giải quyết công việc chuyên môn Giải quyết công việc chuyên môn

Sáng: Làm việc với Bộ Tư pháp về thẩm định Đề án ”Đẩy mạnh Phổ biến giáo dục pháp luật...”

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

Giải quyết công việc chuyên môn
Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc chuyên môn

Giải quyết công việc chuyên môn Giải quyết công việc chuyên môn Giải quyết công việc chuyên môn Giải quyết công việc chuyên môn

TẠP CHÍ DÂN TỘC

 

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

Sáng: Làm việc với phòng Hành chính – Trị Sự;

Chiều: Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Sáng: Giải quyết công việc;

Chiều:  Làm việc với phòng Thư ký Tòa soạn.

Sáng: Duyệt bông TCDT số tháng 3 năm 2017;

Chiều: Giải quyết công việc.

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Đi công tác Nhật Bản.

Đi công tác Nhật Bản.

Đi công tác Nhật Bản.

Đi công tác Nhật Bản.

Đi công tác Nhật Bản.

TRUNG TÂM THÔNG TIN

 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Họp Giao ban CBCC TTTT

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Họp Giao ban CBCC TTTT

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải
Họp Giao ban CBCC TTTT Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc.

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

 

Giám đốc
Trịnh Xuân Thành

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, Phó các đơn vị cùng dự).

9h30: Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc (Các đ/c Đảng viên  cùng dự).

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Đi công tác

Đi công tác

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, Phó các đơn vị cùng dự).

9h30: Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc.

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, Phó các đơn vị cùng dự).

9h30: Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc.

Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc. Giải quyết công việc.