LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 18/3/2019 đến 22/3/2019)

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(18/3)

Thứ 3
(19/3)

Thứ 4
(20/3)

Thứ 5
(21/3)

Thứ 6
(22/3)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
         
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
         
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
         

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

         

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
       

 

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
         
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
         
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
         

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

 

       

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc

Giải quyết đơn thư Học viện Dân tộc
Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
Đi công tác Tuyên Quang Đi công tác Tuyên Quang Đi công tác Tuyên Quang Đi công tác Tuyên Quang Đi công tác Tuyên Quang

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

 

 

 

   

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Làm việc tại cơ quan

Họp chi bộ, họp Vụ TH

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Làm việc tại cơ quan

Họp chi bộ, họp Vụ TH

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Làm việc tại cơ quan Họp chi bộ, họp Vụ TH Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Làm việc tại cơ quan

Họp chi bộ, họp Vụ TH

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Thường trực tổ công tác xây dựng đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2030.

Thường trực tổ công tác xây dựng đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2030.

Thường trực tổ công tác xây dựng đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2030.

Thường trực tổ công tác xây dựng đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2030.

Thường trực tổ công tác xây dựng đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2030.

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Đi công tác tại tỉnh Lai Châu

Đi công tác tại tỉnh Lai Châu

Đi công tác tại tỉnh Lai Châu

Đi công tác tại tỉnh Lai Châu

Làm việc tại cơ quan

 

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Làm việc tại cơ quan

Họp về triển khai Đề án thí điểm cấp Radio cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Làm việc tại cơ quan

Họp về triển khai Đề án thí điểm cấp Radio cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Làm việc tại cơ quan

Họp về triển khai Đề án thí điểm cấp Radio cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Họp về chuẩn bị tổ chức Tết ChôlChnămThmây năm 2019

Họp về triển khai Đề án thí điểm cấp Radio cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới Họp về đề cương Đề án Tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Tham gia đoàn kiểm tra về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về công tác dân tộc và Chỉ thị số 45 -CT/TW ngày 23/9/1994 về một số công tác ở vùng DT Mông tại các tỉnh Kon Tum, ĐắkLắk, Đăk Nông và tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp tục công tác tại các tỉnh Kon Tum, ĐắkLắk, Đăk Nông, Quảng Ngãi Tiếp tục công tác tại các tỉnh Kon Tum, ĐắkLắk, Đăk Nông, Quảng Ngãi Tiếp tục công tác tại các tỉnh Kon Tum, ĐắkLắk, Đăk Nông, Quảng Ngãi Tiếp tục công tác tại các tỉnh Kon Tum, ĐắkLắk, Đăk Nông, Quảng Ngãi

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả công tác dân tộc quý I/2019 của khu vực và đơn vị

Chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả công tác dân tộc quý I/2019 của khu vực và đơn vị

Chỉ đạo xây dựng các BC quý cải cách hành chính quý I/2019

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm quyết tâm thư già làng các DTTS khu vực Tây Nguyên tại Tp.PleiKu, tỉnh Gia Lai.

Tham dự Hội nghị tại tỉnh Gia Lai Tham dự Hội nghị tại tỉnh Gia Lai Chỉ đạo, nắm tổng hợp tình hình thiệt hại do hạn hán, tình hình thiếu đói trong đồng bào DTTS trong khu vực Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

- Chủ trì họp giao ban tuần;

- Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng QI/2019;

- Chỉ đạo phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang, An Giang thăm, hỗ trợ 14 hộ DTTS bị thiệt hại hoả hoạn

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ QI/2019

- Chỉ đạo dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng QI/2019;

- Chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Ủy ban phối hợp chủ trì họp Ban Tổ chức Họp mặt tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2019

Dự họp Ban Tổ chức Họp mặt tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2019 tại UBND thành phố Cần Thơ

 

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần;

Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo công tác dân tộc quý I/2019

Làm việc tại cơ quan

- Dự họp Ban Tổ chức Họp mặt tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2019 tại UBND thành phố Cần Thơ;

- Chỉ đạo báo cáo tuần 12

Làm việc tại cơ quan

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Đi công tác tại Gia Lai

Đi công tác tại Gia Lai

Đi công tác tại Gia Lai

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

 

 

 

   

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

         
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

 

       

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30:  Chủ trì Hội ý công tác tuần 12

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h30: Chủ trì họp thông qua đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020

- 14h00: Dự họp tại Đại học QGHN

Cả ngày: Nghỉ phép

- 8h00: Dự họp tại 80 Phan Đình Phùng

- 14h00: Chủ trì họp Đảng ủy mở rộng định kỳ; họp Liên tịch về CTCB

- 8h00: Chủ trì Diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”

- 15h00: Dự Lễ ký Chương trình phối hợp giữa UBDT và Đài THVN

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30:  Dự Hội ý công tác tuần 12

- 14h00: Làm việc với Phòng Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ ĐT&PT NL vùng DT&MN

Cả ngày: Giảng dạy tại Học viện HCQG

Cả ngày: Nghỉ phép

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Họp Đảng ủy mở rộng định kỳ; họp Liên tịch về CTCB

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

9h00: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc cùng Ban quản lý dự án CNTT tại 349 Đôi Cấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự buổi làm việc với các Vụ, đơn vị về bố trí phòng làm việc tại trụ sở 349 Đội Cấn (Hội trường C, UBDT)

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

9h00: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Họp lớp hoàn chỉnh CCLLCT

Họp lớp hoàn chỉnh CCLLCT

Họp lớp hoàn chỉnh CCLLCT

Họp lớp hoàn chỉnh CCLLCT Họp lớp hoàn chỉnh CCLLCT
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

9h00: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc với khối nội dung;

Chiều: Làm việc tại cơ quan.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Báo chí Trung ương.

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

9h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự).

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

9h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

9h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc.

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

16h00: Dự buổi Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Kạn.

Hội trường Nhà C - UBDT

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn