Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
400/UBDT-TTTT 08/04/2021 V/v báo cáo tình hình triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
398/UBDT-KHTC 08/04/2021 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế cho tỉnh Thanh hóa theo Nghị quyết số 58-NQ/TW
399/UBDT-KHTC 08/04/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công
226/QĐ-UBDT 06/04/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dực pháp luật năm 2021 theo Đề án " Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021
225/QĐ-UBDT 06/04/2021 Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, dự án điều tra cơ bản của Ủy ban dân tộc

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: