Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
165/UBDT-KHTC 19/02/2020 V/v tham gia ý kiến Báo cáo bổ sung các phương án phân vùng giai đoạn 2021-2030 để thực hiện Luật Quy hoạch.
166/GM-UBDT 19/02/2020 Giấy mời họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017. Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu xác định nhu cầu, nội dung, phương pháp đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ trí thức các dân tộc thiểu số”. Mã số: ĐTCB.UBDT.04.17-19.
167/UBDT-DTTS 19/02/2020 V/v Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” (giai đoạn 2015-2020)
157/UBDT-KHTC 18/02/2020 V/v giải trình và đề nghị bổ sung kinh phí năm 2020 thực hiện Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ
158/UBDT-KHTC 18/02/2020 V/v tham gia ý kiến đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: