Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1227/UBDT-CSDT 23/09/2020 V/v xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030
1228/UBDT-CSDT 23/09/2020 V/v đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện các gói can thiệp nhằm thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe, bà mẹ, trẻ em của Đề án 88
1229/UBDT-PC 23/09/2020 V/v Xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 – 2020
1210/TB-UBDT 22/09/2020 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 39 năm 2020
1211/GM-UBDT 22/09/2020 Giấy mời Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn có khó khăn đặc thù

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: