Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
276/QĐ-UBDT 26/05/2017 Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 (Mã số: ĐTCB.UBDT.04.16)
277/QĐ-UBDT 26/05/2017 Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 (ĐTCB.UBDT.03.16)
278/QĐ-UBDT 26/05/2017 Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 (ĐTCB.UBDT.06.16)
279/QĐ-UBDT 26/05/2017 Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016 (Mã số: ĐTCB.UBDT.01.16)
51/BC-VP 23/05/2017 Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 21 và chương trình công tác tuần thứ 22 của Lãnh đạo Ủy ban

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Khách đang truy cập:

Tổng số truy cập: