Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
82/TB-UBDT 17/09/2018 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp về Đề án xây dựng chinh sách ưu đãi nhằm phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc Khmer; đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long
553/QĐ-UBDT 13/09/2018 Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc
1078/UBDT-KHTC 13/09/2018 V/v đề nghị phối hợp với Đoàn công tác của UBDT, khảo sát, đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020
1077/UBDT 13/09/2018 V/v xử lý tồn tại của Đề án 112
1076/UBDT-KHTC 13/09/2018 V/v thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các báo cáo quyết toán NSNN năm 2016

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: