Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
126/UBDT-VP135 21/02/2019 V/v thực hiện Nội dung số 06 “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
69/QĐ-UBDT 21/02/2019 Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động của Tạp chí Dân tộc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019
10/TB-UBDT 20/02/2019 Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 7 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 8 năm 2019
17/BC-UBDT 20/02/2019 Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
118/UBDT-PC 19/02/2019 V/v tham gia ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: