Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
26/TT-UBDT 13/12/2018 Tờ trình Phê duyệt đề án "Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng CCVC người DTTS công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi"
184/BC-UBDT 11/12/2018 Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp
1507/UBDT-KHTC 11/12/2018 V/v ý kiến về việc xây dựng Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ
1512/UBDT 11/12/2018 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập
1508/UBDT-KHTC 11/12/2018 V/v Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: