Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1235/UBDT-DTTS 24/09/2020 V/v góp ý dự thảo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030
1227/UBDT-CSDT 23/09/2020 V/v xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030
1228/UBDT-CSDT 23/09/2020 V/v đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện các gói can thiệp nhằm thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe, bà mẹ, trẻ em của Đề án 88
1229/UBDT-PC 23/09/2020 V/v Xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 – 2020
1210/TB-UBDT 22/09/2020 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 39 năm 2020

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: