Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1842/UBDT-PC 25/11/2021 Về việc đề nghị báo cáo việc ban hành VBQPPL có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2021
1756/TTR-UBDT 13/11/2021 Tờ trình V/v phê duyệt Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đén năm 2025
770/QĐ-UBDT 12/11/2021 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
1753/BC-UBDT 12/11/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021
1740/KH-UBDT 11/11/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận trung ương và ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016- 2020

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: