Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61/UBDT-DTTS 18/01/2019 V/v thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
60/UBDT-KHTC 18/01/2019 V/v Báo cáo tình hình cơ cấu lại DNNN theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
60/UBDT-KHTC 18/01/2019 V/v Báo cáo tình hình cơ cấu lại DNNN theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
63/UBDT-PC 18/01/2019 V/v tham gia ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL năm 2015
59/UBDT-KHTC 18/01/2019 V/v thực hiện đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn NSNN

THÔNG BÁO

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

Ban Dân tộc các tỉnh

Bộ, ban ngành

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: