Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
391/BC-UBDT 31/03/2020 Báo cáo Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
391/BC-UBDT 31/03/2020 Báo cáo Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
387/UBDT-CSDT 30/03/2020 V/v tham gia ý kiến phương án giảm lãi vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách
389/UBDT-CSDT 30/03/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách dân tộc
390/UBDT-VP 30/03/2020 V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trong cơ quan Ủy ban Dân tộc

LIÊN KẾT
Đơn vị trực thuộc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số truy cập: