Tập trung giám sát chính sách dân tộc

05:09 PM 08/03/2019 |   Lượt xem: 13660 |   In bài viết | 

Quang cảnh cuộc họp

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”, trong đó kết quả nổi bật là hoạt động phối hợp thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách về dân tộc và công tác dân tộc.

Theo đó, thời gian qua MTTQ đã chủ động giám sát và chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị rà soát, giám sát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các chính sách đã ban hành, tập trung gồm các chính sách về xoá đói, giảm nghèo, giáo dục, y tế, môi trường và văn hoá ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các hội đồng tư vấn, ban tư vấn của UBMTTQ các cấp, phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên và ban thanh tra nhân dân, tăng cường công tác giám sát đầu tư cộng đồng ở các khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số đối với các chính sách về dân tộc và công tác dân tộc.

Bên cạnh đó, phối hợp tham gia thực hiện hiệu quả công tác phản biện xã hội thông qua việc tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn phát triển văn hoá của đồng bào các dân tộc. Chương trình, kế hoạch về xoá đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đối với những dân tộc có tỷ lệ phát triển dân số thấp.

Ông Vũ Dương Châu- Trưởng ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết: Điển hình là tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách về giao đất sản xuất, giao rừng khoán quản đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Bình Định giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Quảng Trị giám sát chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Cao Bằng phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, xoá nhà dột nát, các chương trình cho vay vốn lãi suất ưu đãi của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Ninh Thuận giám sát tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Bắc Giang tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, các biện pháp phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh Bạc Liêu giám sát chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-2015 và tỉnh Tây Ninh giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, về xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục y tế - dân số, chính sách cán bộ người dân tộc, người uy tín và phụ nữ dân tộc...

Tiếp thu ý kiến, đề xuất của các đại biểu tại cuộc họp, ông Vũ Dương Châu nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc trong năm 2019 sẽ tập trung vào một số việc như tham mưu phối hợp và tham gia công tác chuẩn bị về nội dung, nhân sự tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp ở vùng dân tộc thiểu số và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện công tác dân tộc theo 5 chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2019 và Kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”. Tham mưu phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Dân tộc Quốc hội, Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ, các bộ, ban ngành và các ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giám sát chính sách dân tộc, bồi dưỡng, biểu dương và phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

(daidoanket.vn)