Phổ biến chính sách, pháp luật cho người có uy tín

08:47 AM 14/10/2016 |   Lượt xem: 1303 |   In bài viết | 

Phát huy vai trò của người có uy tín. Ảnh: Quang Cường

Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu người có uy tín được báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề: Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin kết quả công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016; một số nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... 

Thông qua đợt tập huấn, đại biểu người có uy tín được trang bị kỹ năng, kiến thức nhằm phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. 

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ mong muốn thời gian tới, các đại biểu người có uy tín tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đơn vị có liên quan phát huy tốt hiệu quả, đưa chính sách pháp luật đi vào cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Theo: Hồng Giang (baotintuc.vn)