Thanh Hóa: Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào DTTS

09:02 AM 18/05/2022 |   Lượt xem: 1244 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội Thảo

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; các vụ, cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các nghệ nhân, cộng đồng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là nội dung rất quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa, làm căn cứ hoàn thiện các nội dung Đề án “Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Ban Tổ chức đã nhận được 38 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh, phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về phương diện tiếp cận, giải pháp thực hiện và cả những trăn trở, gợi mở những hướng đi mới cho Đề án…

PGS.TS. Lê Ngọc Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quý báu làm rõ hơn một số nội dung, như: Thực trạng, sự tác động và giải pháp bảo tồn tiến nói, chữ viết, trang phục truyền thống, nghề truyền thống của đồng bào DTTS Mường, Dao, Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; những vấn đề cơ bản đặt ra cần quan tâm dưới góc độ văn hóa và quản lý, định hướng phát triển; những tác động của tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giao thoa văn hóa địa phương, quốc gia, quốc tế đối với việc duy trì, bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống, nghề truyền thống; các giải pháp về cơ chế, chính sách; các nhiệm vụ dự án cần triển khai nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống, nghề truyền thống của đồng bào các DTTS Mường, Dao, Thái, Mông, Khơ Mú, Thổ ở Thanh Hóa…

(baodantoc.vn)