Trung tâm Thông tin

12:00 AM 28/07/2021 |   Lượt xem: 12687 |   In bài viết | 

TRUNG TÂM THÔNG TIN

 

 

Nguyễn Ngọc Hà
Giám đốc

 


Lê Tuấn Hà
Phó Giám đốcHồ Kim Hằng
Phó Giám đốc

 

Nguyễn Hoàng Hải
Phó Giám đốc
     
   
Nguyễn Nam Trung
Trưởng phòng 
Tổ chức Hành chính
   
     

 

Lê Văn Hùng
Trưởng phòng
Công nghệ Thông tin
Nguyễn Thị Phụng
Phó Trưởng phòng 
Công nghệ Thông tin
Đỗ Việt Thắng
Phó Trưởng phòng 
Công nghệ Thông tin 
 

 

Quyết định số 448/QĐ-UBDT ngày 31/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin