Vụ Pháp chế

12:00 AM 26/01/2021 |   Lượt xem: 12467 |   In bài viết | 

VỤ PHÁP CHẾ

Hoàng Đức Thành
Vụ trưởng

Phan Hồng Thủy 
Phó Vụ trưởng

Chử Văn Thung
Phó Vụ trưởng

Nguyễn Chí Tuấn
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 232/QĐ-UBDT ngày 05/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế