Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia

12:00 AM 28/05/2021 |   Lượt xem: 4264 |   In bài viết | 

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG DTTS VÀ MIỀN NÚI

HÀ VIỆT QUÂN
Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Chương trình
 
ĐẶNG TIẾN HÙNG
Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng
NGUYỄN THỊ NGA
Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng
NGUYỄN VĂN THỨC
Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng