Thanh tra

12:00 AM 22/01/2021 |   Lượt xem: 10581 |   In bài viết | 

THANH TRA ỦY BAN

 
 
 
     

 

Vũ Mạnh Trường
Phó Chánh Thanh tra
  Trần Phi Trường
Phó Chánh Thanh tra
     
Nguyễn Thanh Hải
Quyền Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 2
Đào Thành Trung
Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 3
Hoàng Quang Thùy
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 4
     
Nguyễn Thị Xuân Chính
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 2
Nguyễn Quyết Chiến
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 3
Hoàng Văn Vĩ
Phó Trưởng phòng 
Nghiệp vụ 4

 

Quyết định số 263/QĐ-UBDT ngày 24/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Dân tộc

(Thông tin được cập nhật đến ngày 12/8/2021, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)