Gia Lai: Hơn 3,2 tỷ đồng xóa mù chữ cho vùng DTTS tại Chư Sê

03:38 PM 17/03/2023 |   Lượt xem: 9116 |   In bài viết | 

Cô giáo dân tộc Gia Rai Rơ Lan Vy (giáo viên mầm non xã Dun, huyện Chư Sê) mở lớp học miễn phí cho người dân làng Dun.

Cụ thể, đối với giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện Chư Sê giao cho các xã thực hiện công tác xóa mù chữ cho người dân vùng DTTS gồm: 2.867 người học xóa mù chữ; 90 lớp học xóa mù chữ; phát 2.867 bộ tài liệu, sách giáo khoa, văn phòng phẩm; số lượng đơn vị mua sắm trang - thiết bị dạy xóa mù chữ 14 bộ. Kinh phí phân bổ thực hiện xóa mù chữ giai đoạn 2021 - 2025 là 3.245 triệu đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xóa mù chữ cho người dân vùng DTTS. Trong đó, UBND các xã cần củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp xã, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo theo dõi, thực hiện nội dung liên quan đến Tiểu dự án 1 - Dự án 5; vận động, huy động người mù chữ tại địa phương tham gia học các lớp xóa mù chữ.

Hội Khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, vận động các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư tích cực vận động người chưa biết chữ tham gia các lớp xóa mù chữ. Các trường học tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn, huy động tối đa người mù chữ ra lớp… bảo đảm hoàn thành thực hiện công tác xóa mù chữ cho người dân vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025.

(baodantoc.vn)