Vụ Hợp tác quốc tế

12:00 AM 24/01/2021 |   Lượt xem: 9068 |   In bài viết | 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hoàng Văn Bình
Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai
Phó Vụ trưởng
Trần Thu Hà
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 251/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế

(Thông tin được cập nhật đến ngày 17/02/2020, khi có sự thay đổi, đề nghị gửi về: banbientap@cema.gov.vn)