Vụ Tổ chức cán bộ

12:00 AM 28/01/2021 |   Lượt xem: 9422 |   In bài viết | 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

   
  Cầm Văn Thanh
Vụ trưởng 
 
     

Lý Bình Huy
Phó Vụ trưởng 

Lù Thị Lai
Phó Vụ trưởng 

Phạm Thúc Thủy
Phó Vụ trưởng 
     
  (chờ bổ sung ảnh)
Nguyễn Thị Thu Hương
Phó Trưởng phòng
Thi đua, khen thưởng
và Chính sách Cán bộ
  Nông Hồng Thái
Phó Trưởng phòng
Thi đua, khen thưởng
và Chính sách Cán bộ

 

Quyết định số 206/QĐ-UBDT ngày 24/4/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ