Vụ Tuyên truyền

12:00 AM 14/01/2021 |   Lượt xem: 13712 |   In bài viết | 

VỤ TUYÊN TRUYỀN

 
Hoàng Thị Lề
Vụ trưởng
 
     

Đinh Xuân Thắng
Phó Vụ trưởng

Ngô Quang Hải
Phó Vụ trưởng

Trần Tuấn Anh
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 236/QĐ-UBDT ngày 09/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền