Vụ Tuyên truyền

02:07 AM 22/12/2015 |   Lượt xem: 6478 |   In bài viết | 

VỤ TUYÊN TRUYỀN

 


Vũ Hữu Hoạt
Vụ trưởng

 

Đỗ Văn Đại
Phó Vụ trưởng

Đinh Xuân Thắng
Phó Vụ trưởng

Hoàng Thị Lề
Phó Vụ trưởng

 

Quyết định số 236/QĐ-UBDT ngày 09/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền