Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào DTTS năm 2015

05:14 PM 03/10/2015 |   Lượt xem: 2609 |   In bài viết | 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 25/01/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch số 37/KH-BDT ngày 04/12/2014 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng năm 2015.

Năm 2015, Ban Dân tộc đã tổ chức được 07 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách dân tộc cho 1.050 lượt người, trong đó: 01 đợt tuyên truyền tại tỉnh còn lại 06 đợt triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cho các vị sư sãi, Ban quản trị chùa, đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín ở các huyện Trần Đề, Thạnh Trị, Kế Sách, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu.

Thông qua các buổi họp mặt giúp cho Quý vị đại biểu nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nói chung, về thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo nói riêng. Đồng thời trang bị cho Quý đại biểu những kỹ năng, kiến thức nhằm phát huy hơn nữa vai trò nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Qua đó, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Âu Hiền Đạt (BDT tỉnh Sóc Trăng)