09:59 PM 24/10/2023  Lượt xem: 3091
Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện chính sách đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023 - 2025 theo Quyết định số 752/QĐ-TTg, ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ năm 2024.