Thông báo công khai báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 và Dự toán kinh phí chi NSNN năm 2018 của Văn phòng

04:27 PM 21/06/2018 |   Lượt xem: 1955 |   In bài viết | 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Căn cứ Thông báo số 08/TB-UBDT ngày 17/01/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc xét duyệt quyết toán kinh phí viện trợ năm 2016.

Căn cứ Thông báo số 11/TB-UBDT ngày 17/01/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc xét duyệt quyết toán kinh phí viện trợ năm 2016.

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBDT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Căn cứ Công văn số 158/UBDT-KHTC ngày 05/3/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc công khai quyết toán NSNN năm 2016 và dự toán năm 2018.

Chi tiết Thông báo số 48/TB-VP ngày 10/4/2018: xem tại đây