Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc

04:46 PM 19/09/2017 |   Lượt xem: 4077 |   In bài viết | 

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc. Chi bộ Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy đã tham mưu, phục vụ trên 20 cuộc họp của Ban Cán sự Đảng và ban hành 125 văn bản các loại của Ban Cán sự đảng; phục vụ 15 cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ, 17 cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy và tham mưu ban hành các công văn, nghị quyết… và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Cán sự đảng và Đảng ủy phân công; tham mưu với Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; tham mưu, giúp việc Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy trong việc tổ chức quản triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, hướng dẫn… của Trung ương Đảng, bộ Chính trị và Ban Bí thư; tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Chi bộ đã phát huy tốt vai trò trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ.

Đại hội đã tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Thu Minh tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2017 - 2020.

KT