Đại hội Chi bộ Văn phòng Điều phối Chương trình 135 nhiệm kỳ 2020 - 2022

03:41 PM 26/03/2020 |   Lượt xem: 1580 |   In bài viết | 

Đồng chí Nguyễn Thu Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cơ quan UBDT tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ trình tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã quán triệt tới đảng viên thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đối với lĩnh vực công tác dân tộc. Chủ động tham mưu Lãnh đạo UBDT trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp lý quy định, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể: Từ năm 2017 đến nay, đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Quyết định; Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành 02 quyết định và 01 Thông tư hướng dẫn.

Ngoài ra hàng năm đơn vị tham mưu với Lãnh đạo Ủy ban ban hành các văn bản hướng dẫn, rà soát, bổ sung đối tượng thụ hưởng của Chương trình, phân bổ vốn trung hạn và hàng năm; các văn bản chỉ đạo, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện các nội dung của Chương trình. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan vận động và thu hút các nguồn lực tăng thêm; tổ chức nhiều đoàn kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và chính sách giảm nghèo tại địa phương...

Đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới

Với tinh thần trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý thực hiện Chương trình của từng đảng viên, công chức trong đơn vị, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020. Qua kết quả sơ bộ, đến nay nhiều chỉ tiêu của Chương trình đạt và vượt nhiều mục tiêu đề ra, như:  mục tiêu về giáo dục, ý tế, nước sinh hoạt... Tính đến cuối năm 2019 đã có 125/2139 xã và 1.298/3.973 thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Ngoài ra, Chi bộ cũng chú trọng thực hiện tốt công tác củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng tổ chức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng Chi bộ; chú trọng công tác quy hoạch, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên có năng lực; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Trong phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ VP135 định hướng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đoàn thể xác định phương châm chỉ đạo có trọng tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đảng viên trong chi bộ. Hàng năm phấn đấu đạt danh hiệu  “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; phấn đấu 100% đảng viên trong Chi bộ được tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các Nghị quyết của Đảng ủy khối và Đảng bộ cơ quan UBDT; 100% đảng viên đăng ký, tự giác “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó tối thiểu 01 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả, đồng chí Võ Văn Bảy - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ VP135 nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội và tiến hành bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân Thường