Tỉnh Vĩnh Long

12:12 PM 10/11/2015 |   Lượt xem: 2554 |   In bài viết | 

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long

Trụ sở: 88 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, Thành phố Vĩnh Long

Điện thoại: 0270 3832943 - 0270 3834001

Website: http://www.bdt.vinhlong.gov.vn

E-mail: dtvinhlong@cema.gov.vn; bdt@vinhlong.gov.vn

TT Họ và Tên  Chức vụ, đơn vị Điện thoại, Email
1 Thạch Dương Trưởng ban CQ: 0270. 3830390; DĐ: 0969 742310
2 Huỳnh Văn Dũ Phó Trưởng ban CQ: 0270. 3834001; DĐ: 0987 980388
3 Văn phòng   CQ: 0270. 3832943
Dương Tùng Lâm Chánh Văn phòng CQ: 0270. 3832943; DĐ: 01255 761262
Thái Thị Kim Liên Phó CVP CQ: 0270. 3832943; DĐ: 0983 344589
4 Phòng Thanh tra   CQ: 0270. 3830360
Nguyễn Văn Linh Chánh Thanh tra CQ: 0270. 3830360; DĐ: 01213 920359
5 Phòng Chính sách   CQ:0270. 3830360
Sơn Quan Trưởng phòng CQ: 0270. 3830360; DĐ: 0936 031225
Sơn Chanh Hoa Ny Phó Trưởng phòng CQ: 0270. 3830360; DĐ: 0987 166501


(Danh bạ được cập nhật đến ngày 16/7/2018, nếu có sự thay đổi thông tin xin vui lòng gửi về Email: banbientap@cema.gov.vn)