Hội nghị thông tin chuyên đề đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

11:38 AM 19/06/2019 |   Lượt xem: 993 |   In bài viết | 

GS.TS Lưu Văn Sùng giới thiệu các nội dung thông tin tại Hội nghị

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ UBDT; các tổ chức đoàn thể và các đồng chí lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng và tương đương của UBDT.

Thông tin tại Hội nghị, GS.TS Lưu Văn Sùng cho biết, trong những năm gần đây, trên thế giới xuất hiện nhiều vấn đề mới hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là sự chuyển giao quyền lực, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, xu hướng bảo hộ đang nổi lên tác động tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở trong nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí có những diễn biến phức tạp, tinh vi. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch càng ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, dồn dập tung ra các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng.

Vì vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, việc tăng cường đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc là đòi hỏi khách quan, nhiệm vụ cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

GS.TS Lưu Văn Sùng nhấn mạnh tới các luận điểm khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, giúp Đảng viên của UBDT nắm vững các mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giúp tự củng cố lập trường, tư tưởng, không nghe theo các luận điểm sai trái.  Đồng thời giúp Đảng viên xác định rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trong các thông tin cung cấp tại Hội nghị, GS.TS Lưu Văn Sùng đã giới thiệu một số giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng ta, như: Luôn kiên định với mục tiêu, vai trò lãnh đạo của Đảng, thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn Đảng; nhận thức sâu sắc và kịp thời âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và thường xuyên đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng ta.

Qua các nội dung giới thiệu tại Hội nghị, đã giúp Đảng viên nắm vững các thông tin, quan điểm, giúp người cán bộ có thêm bản lĩnh, có quyết tâm và mục tiêu rõ ràng, tin tưởng vào sự nghiệp của Đảng ta, góp phần xây dựng, củng cố Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xuân Thường