Quyết định công bố công khai quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 của Trung tâm Thông tin

04:26 PM 26/02/2019 |   Lượt xem: 3126 |   In bài viết | 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ;

Căn cứ văn bản số 95/TB-UBDT ngày 27/09/2018 Ủy ban Dân tộc thông báo xét duyệt quyết toán NSNN năm 2017 của Trung tâm Thông tin.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Hành chính;

Chi tiết Quyết định 339/QĐ-TTTT ngày 31/12/2018: xem tại đây