Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán năm 2017 của BQLDA đầu tư CNXD

09:42 AM 21/02/2019 |   Lượt xem: 1255 |   In bài viết | 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ kết quả thẩm tra quyết toán ngân sách năm 2017 của Vụ Kế hoạch Tài chính-Ủy ban Dân tộc ngày 30/5/2018;

Xét đề nghị của bộ phận tài chính BQLDA đầu tư CNXD.

Chi tiết Quyết định 01/QĐ-BQLDA ngày 28/01/2019: xem tại đây