Tham vấn xây dựng Đề án "Bảo vệ và nâng cao chất lượng dân số các dân tộc thiểu số rất ít người"

09:37 AM 28/11/2018 |   Lượt xem: 7985 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển con người trong tình hình mới, đặc biệt là dân tộc thiểu số rất ít người. Trong đó, tập trung vào các vấn đề: Tinh thần, thể chất, trí tuệ, học vấn, ngôn ngữ… Giải pháp của Đề án là tăng cường truyền thông thay đổi hành vi nhằm bảo vệ và phát triển các dân tộc ít người. Nâng cao năng lực hệ thống y tế miền núi về cung cấp dịch vụ KHHGĐ và các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số. Nâng cao tỷ lệ trẻ em đến lớp ở các nhóm tuổi Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT; giảm tỷ lệ bỏ học ở bậc THPT. Xây dựng mô hình thí điểm nâng cao chất lượng dân số ở một số dân tộc ít người.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề xuất: Tiếp tục bổ sung một số chính sách mới giai đoạn 2021 – 2025 mang tính đặc thù đối với các huyện nghèo, xã nghèo, xã khu vực biên giới của tỉnh, có tính tới yếu tố an ninh Quốc gia. Tích hợp các chính sách dân tộc thành một chương trình riêng, giao cơ quan chủ trì xây dựng hướng dẫn chung, khắc phục triệt để việc chồng chéo, phân tán nguồn lực; thống nhất đầu mối quản lý, phân bổ, bố trí nguồn vốn kịp thời, giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính trong việc trình, phê duyệt, thanh, quyết toán các nguồn vốn đầu tư, tạo thuận lợi cho địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông, nêu rõ: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, có nhiều chính sách chăm lo cho đồng bào các dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu số rất ít người; đồng thời đề nghị Hà Giang thực hiện tốt các giải pháp nêu trong Đề án.

Kim Phương