Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Ủy ban Dân tộc từ năm 2017

01:53 PM 29/06/2016 |   Lượt xem: 17345 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, thực hiện từ năm 2017, tên nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn những năm tiếp theo.

2. Nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc trong thâm định các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc, kèm theo xác nhận của cơ quan nhà nước cam kết sử dụng sản phẩm nếu được tuyển chọn và gửi hồ sơ về Ủy ban Dân tộc trước 16h00 ngày 18/7/2016.

Chi tiết xin liên hệ Vụ Tổng hợp, số điện thoại: 08044110.