Thông báo Xét duyệt quyết toán năm 2016 của Tạp chí Dân tộc

02:43 PM 12/04/2018 |   Lượt xem: 2039 |   In bài viết | 

- Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 của Tạp chí Dân tộc và biên bản xét duyệt quyết toán ngày 12/6/2017 giữa Ủy ban Dân tộc và Tạp chí Dân tộc;

- Ủy ban Dân tộc thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 (không bao gồm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản) của Tạp chí Dân tộc:

Chi tiết: xem tại đây

(Theo Thông báo số 06/TB-UBDT ngày 17/01/2018)