Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ nhiệm Thường trực Bế Trường Thành tại cuộc họp ngày 3/3/2010

02:32 PM 06/11/2015 |   Lượt xem: 2805 |   In bài viết | 

Việc chọn cử đại biểu chính thức của Ủy ban Dân tộc: Giao Vụ Tổ chức Cán bộ rà soát lại danh sách cán bộ người dân tộc thiểu số của Ủy ban Dân tộc trình Lãnh đạo Ủy ban quyết định.

Về khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc: Giao thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Ủy ban hoàn chỉnh và ban hành các văn bản hướng dẫn các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban để các Vụ, đơn vị tham khảo trong việc xét đề nghị khen thưởng.