Chương trình và bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc

06:15 AM 29/10/2021 |   Lượt xem: 28359 |   In bài viết | 

1. Quyết định số 520/QĐ-UBDT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc (Có Chương trình bồi dưỡng kèm theo).

>> Chi tiết: 520/QĐ-UBDT - 02/8/2021.pdf 

2. Quyết định số 211/QĐ-UBDT ngày 23/9/2021 của Giám đốc Học viện Dân tộc ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc (Có bộ Tài liệu bồi dưỡng kèm theo).

>> Chi tiết: 

Quyết định 211/QĐ-HVDT - 23/9/2021.pdf 

Tài liệu bồi dưỡng (kèm theo).pdf 

- - - - -

Theo: Công văn số 1383A-UBDT-TT ngày 24-9-2021 về bàn giao Chương trình, tài liệu theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.