Dự thảo: Quyết định về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025

07:14 PM 12/03/2020 |   Lượt xem: 25220 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc đăng tải dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; làm cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.​

Toàn văn dự thảo Quyết định: Du thao Quyet dinh tieu chi phan dinh.doc 

Mọi thông tin, xin gửi về thư điện tử vuchinhsachdantoc@cema.gov.vn

Trân trọng!