[Dự thảo] Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc

05:05 PM 30/08/2022 |   Lượt xem: 4156 |   In bài viết | 

Chi tiết:

Du Thao TT Che do BC_30.8.22.doc 

Phu luc TT_30.8.22.docx 

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi về Ủy ban Dân tộc qua Vụ Tổng hợp theo địa chỉ: vutonghop@cema.gov.vn) để tổng hợp, nghiên cứu hoàn thiện dự thảo.

Trân trọng./.