Tài liệu họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022

09:31 AM 29/05/2023 |   Lượt xem: 4551 |   In bài viết | 

Để phục vụ cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/5/2023: Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Theo Giấy mời số 866/GM-UBDT ngày 26/5/2023), Ủy ban Dân tộc xin gửi tài liệu họp để các thành viên dự họp nghiên cứu.

1. Chủ trì: Ông Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Chủ tịch Hội đồng. 

2. Thời gian: 8h30, ngày 30/5/2023.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 5, trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.