Thông báo: Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022

07:01 PM 21/01/2021 |   Lượt xem: 1206 |   In bài viết | 

1. Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của UBDT nhằm cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ kịp thời thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Định hướng Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030; Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; các đề án, dự án, chương trình, chính sách dân tộc do UBDT xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030...

2. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giải quyết: các vấn đề cấp bách trong thực tiễn đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh vùng DTTS và miền núi; đánh giá, đề xuất xây dựng các mô hình hiệu quả và bền vững có liên quan trong đời sống KT-XH của đồng bào vùng DTTS và miền núi, và các vấn đề cần thiết khác phải giải quyết thông qua nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN cấp Bộ.

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo mẫu M1-ĐXNV (đối với Học viện Dân tộc thực hiện thêm mẫu M1-THĐX) của Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của UBDT.

Gửi về Vụ Tổng hợp trước ngày 20/02/2021.

Đồng thời gửi vào hộp thư điện tử: vutonghop@cema.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT xem xét, quyết định./.

- - - - -

- Thông báo số 68/UBDT-TH ngày 18/01/2021 về Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022: xem tại đây

- Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của UBDT: xem tại đây