Tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

04:22 PM 10/02/2017 |   Lượt xem: 3730 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội thảo

Dự hội thảo có đại diện một số Bộ, ban, ngành Trung ương; Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT cùng tập thể lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Điều phối Chương trình 135.

Hội thảo lần này nhằm tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các các Bộ, ban, ngành và các tổ chức quốc tế để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Thông tư, sớm ban hành đưa vào thực hiện. Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở, đảm bảo sự tham gia thực chất của người dân trong toàn bộ quá trình thực hiện Chương trình; thúc đẩy tinh thần tự lực tự cường của người dân và phát huy nội lực cộng đồng trong giảm nghèo, phát huy các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống, thiết chế cộng đồng có ý nghĩa tích cực giảm nghèo, gắn quyền lợi với trách nhiệm của cộng đồng và người dân hưởng lợi; tập trung đầu tư cho các xã, thôn bản khó khăn nhất, có đông đồng bào DTTS sinh sống; ưu tiên hỗ trợ người nghèo DTTS, phụ nữ thuộc hộ nghèo, các nhóm dân cư gặp khó khăn đặc thù trên địa bàn; đẩy mạnh phân cấp cho cấp xã làm chủ đầu tư, trao quyền cho cộng đồng trong thực hiện chương trình, gắn với nâng cao năng lực và giám sát đánh giá...

 Ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự thảo Thông tư tập trung vào một số vấn đề: Phạm vi hoạt động, nguyên tắc thực hiện Chương trình; phân bổ vốn và lập kế hoạch; xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng; thông tin, tuyên truyền; quản lý và thanh quyết toán vốn; kiểm tra, giám sát và đánh giá...

Tổng kết Hội thảo, ông Võ Văn Bảy, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135 ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu. Mong muốn trong quá trình hoàn thiện dự thảo Thông tư, UBDT sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các Bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế để Thông tư sớm được ban hành, giúp cho việc triển khai Chương trình 135 được thực hiện hiệu quả trong giai đoạn mới.

Xuân Thường