Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Trung tâm Thông tin

03:14 PM 11/05/2021 |   Lượt xem: 2882 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Báo cáo tình hình hoạt động của TTTT với Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc TTTT cho biết: TTTT là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBDT hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 448/QĐ-UBDT ngày 31/7/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

Thời gian qua, TTTT đã xây dựng các văn bản ứng dụng CNTT, duy trì cập nhật tin, bài, ảnh lên Cổng Thông tin điện tử UBDT. Duy trì, quản trị phân hệ quản lý văn bản, hỗ trợ các Vụ, đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; phát triển mạng tin học, đảm bảo hoạt động hệ thống thư điện tử, hệ thống bảo mật, an ninh mạng của UBDT, hỗ trợ cán bộ, công chức và người lao động UBDT khai thác, sử dụng các phần mềm và cơ sở dữ liệu, Duy trì cung cấp bản tin phục vụ lãnh đạo UBDT, lãnh đạo các Vụ, đơn vị và Ban Dân tộc các tỉnh, thành. Duy trì đường truyền cáp quang Internet; quản trị, bảo dưỡng định kỳ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống máy chủ, mạng tin học của UBDT...Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng và truyền thông số phục vụ quản lý nhà nước và công tác điều hành của Ủy ban Dân tộc. Đồng thời, TTTT cũng là đầu mối, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về Chính phủ điện tử và chương trình chuyển đổi số của Chính phủ; tham mưu việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của UBDT…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - Giám đốc TTTT báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về tình hình hoạt động, triển khai nhiệm vụ của TTTT

Tại buổi làm việc, TTTT đã đề xuất với Bộ trưởng. Chủ nhiệm UBDT: Được giao các nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng CNTT của UBDT để triển khai, nhằm đảm bảo công tác lưu trữ, khai thác và quản lý tài sản được thống nhất, tránh lãng phí. Nâng cấp Cổng TTĐT của UBDT, đầu tư xây dựng lại Hệ thống quản lý văn bản theo kiến trúc Chính phủ Điện tử mới để kết nối với các Ban Dân tộc, phục vụ chuyển đổi số trong quản lý về công tác dân tộc. Xây dựng hệ thống an ninh cho hệ thống máy chủ, máy trạm và hệ thống mạng của UBDT; Chủ trì các đề tài khoa học về CNTT để phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc và xây dựng cơ sở dữ liệu DTTS.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã có những trao đổi, chia sẻ, làm rõ thêm việc thực hiện nhiệm vụ và các đề xuất của TTTT. Đồng thời đề nghị TTTT cần khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của UBDT, đẩy mạnh tiến độ Cải cách hành chính; rà soát các nhiệm vụ để hoàn thiện với các sản phẩm cụ thể.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ chia sẻ với khó khăn của TTTT còn đang gặp phải, đồng thời cho rằng, TTTT phải có quyết tâm, có mục tiêu về phát triển CNTT theo từng giai đoạn. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về lộ trình ứng dụng CNTT; hướng đến các ứng dụng phù hợp với đối tượng là đồng bào DTTS bằng nhiều hình thức, đảm bảo kịp thời, chính xác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị TTTT chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo UBDT kiện toàn ngay Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của UBDT. Cần rà soát, định danh, giao việc, có quy định, hướng dẫn cụ thể đối với những công việc liên quan đến CNTT trong nội bộ cơ quan UBDT. Đề xuất được những nhiệm vụ mới gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Sớm rà soát nhiệm vụ được giao để phân công, phân nhiệm, điều chỉnh cho phù hợp. Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị quản lý, vận hành, bảo trì, sử dụng có hiệu quả hệ thống hiện có; tham mưu cho Lãnh đạo UBDT đánh giá định kỳ về việc vận hành, thực hiện, ứng dụng CNTT trong cơ quan UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: TTTT cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; củng cố các tổ chức Đảng, đoàn thể; nắm tình hình tư tưởng công chức, viên chức; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

Xuân Thường