Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang: Tổng kết Công tác dân tộc năm 2020

08:27 PM 07/01/2021 |   Lượt xem: 528 |   In bài viết | 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đã bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn.

Từ nguồn vốn của Chương trình 135, Ban Dân tộc đã tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục đầu tư, hỗ trợ 104.368,0 triệu đồng cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn để xây dựng 113 công trình hạ tầng; thực hiện duy tu bảo dưỡng 35 công trình; tiếp tục thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tạo sinh kế giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với Chương trình 135, Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, đã tạo điều kiện cho 2.510 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo được hỗ trợ về nước sinh hoạt, 110 hộ được vay vốn phát triển sản xuất. Đề án hỗ trợ phát triển KT-XH các DTTS rất ít người giai đoạn 2016-2025 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã được triển khai đầu tư 02 công trình giao thông, hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất trên địa bàn xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình và xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa với tổng kinh phí thực hiện trên 10.767,0 triệu đồng.

Hiệu quả từ nguồn vốn của các chương trình, chính sách dân tộc đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc; năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 9,03%; trong đó, tỷ lệ  nghèo trong đồng bào DTTS giảm trên 3%.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc đã thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên đối với đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin cho Người uy tín và cho đồng bào các dân tộc. Qua đó đã vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự vùng DTTS.

Đặc biệt trong năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Chương trình hành động về thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới. Chủ trì rà soát kế hoạch thực hiện 10 dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo đúng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức đưa đoàn đại biểu các DTTS của tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần II đảm bảo an toàn, trang trọng.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang xác định 5 nhiệm vụ và 5 giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân tộc. Theo đó, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc, đang thực hiện trên địa bàn tỉnh đối với đồng bào DTTS. Trọng tâm là tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội. 

Thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính theo Kế hoạch của UBND tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng quy định.

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cở cơ, quy chế chi tiêu nội bộ, công tác quản lý tài chính, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện chính sách ở địa phương, cơ sở.

(baodantoc.vn)