Cà Mau chuẩn bị Tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

11:02 AM 22/03/2023 |   Lượt xem: 687 |   In bài viết | 

Chùa Khmer Monivongsa Borapham Cà Mau là nơi bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của người Khmer ở Cà Mau.

Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 14, 15, 16/4/2023. Chỉ đạo tổ chức những ngày Tết diễn ra tốt đẹp, phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào Khmer; tạo điều kiện cho đồng bào Khmer trong tỉnh đón Tết theo tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”.

Bên cạnh đó, Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Khmer đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu lao động sản xuất, học tập, thực hành tiết kiệm; phát huy tính tự lực, tự cường vượt khó vươn lên thoát nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

(baodantoc.vn)