Cao Bằng: Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

06:50 PM 26/01/2022 |   Lượt xem: 1872 |   In bài viết | 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại Hội nghị

Năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS, kịp thời hỗ trợ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh. Chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 19/1/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các huyện rà soát đối tượng, địa bàn và xây dựng các nội dung, danh mục đầu tư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2021 - 2022 (Quyết định số 1719/QĐ-TTg). Thực hiện hoàn thành 2/2 chỉ tiêu KT-XH được UBND tỉnh giao theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND (tiêu chí giao bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc và công tác quản lý phân định khu vực).

Các chính sách dân tộc như: Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; chính sách đối với Người có uy tín; chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới trong vùng đồng bào DTTS; công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai hiệu quả.

Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch, cơ chế thực hiện liên quan trong triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025; phối hợp các cấp, ngành nắm tình hình trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025” theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định và kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 với các đơn vị liên quan...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục triển khai các kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các nội dung đột phá, nhất là triển khai kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01, 02. Tham mưu cho tỉnh về tình hình trật tự an toàn xã hội để có những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, chương trình chính sách dân tộc địa bàn tỉnh; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; tham mưu triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025.

Rà soát các tiêu chí sau khi Trung ương sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn công nhận xã, thôn đặc biệt khó khăn; phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai một số cơ chế, chính sách liên quan đến Người có uy tín, thực hiện xóa nhà dột nát, cấp phát báo chí, công tác tuyên truyền; kiện toàn đội ngũ công tác dân tộc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.../.

(baocaobang.vn)