Thanh Hóa: Tập huấn Đề án Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

01:47 PM 17/03/2023 |   Lượt xem: 907 |   In bài viết | 

Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa khai mạc Hội nghị tập huấn.

Dự Hội nghị tập huấn có hơn 100 đại biểu là những người làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã có các xã, thôn, bản miền núi của tỉnh Thanh Hóa.

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên được giảng viên truyền đạt nội dung về thực trạng, hậu quả, nguyên nhân và các biện pháp can thiệp để phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (HNCHT); kỹ năng và phương pháp truyền thông trực tiếp; cách thức xây dựng và triển khai các hoạt động tại mô hình điểm giảm thiểu tảo hôn và HNCHT; kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể, sân khấu hóa..

Giảng viên truyền đạt nội dung về thực trạng, hậu quả, nguyên nhân và các biện pháp can thiệp để phòng, chống tảo hôn và HNCHT.

Thông qua Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và các giải pháp can thiệp nhằm chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và HNCHT trong vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025” và nội dung của Tiểu dự án 2, thuộc Dự án 9 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 - 2025.

(baodantoc.vn)