Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 39

03:36 PM 27/09/2021 |   Lượt xem: 1508 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp.

Tại buổi làm việc, ông Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng Ủy ban đã báo cáo kết quả công tác tuần 39 và một số nhiệm vụ trọng tâm của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban trong tuần 40 năm 2021. Theo đó, các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT đã bám sát chương trình công tác và chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban, hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đề ra. Việc chấp hành chế độ báo cáo tuần, đăng lịch công tác tuần trên Cổng thông tin điện tử được thực hiện nghiệm túc. Trong tuần 40, UBDT sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng Danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam”; Quyết định phê duyệt đầu tư Chương trình MTQG; Quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 39 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 40. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chỉ đạo các vụ, đơn vị bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động giải quyết các nhiệm vụ phát sinh; tập trung phân công, phân nhiệm, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và đúng quy trình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của UBDT bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của TP. Hà Nội để có những chỉ đạo kịp thời, nâng cao ý thức trong phòng, tránh dịch cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đề nghị Văn phòng Ủy ban tổng hợp thanh quyết toán các nguồn kinh phí đã triển khai mua sắm vật tư, trang thiết bị, đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, Văn phòng Ủy ban tăng cường đôn đốc các vụ, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Về chuẩn bị chương trình làm việc với các bộ, ngành về các nội dung phối hợp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị được phân công làm đầu mối chuẩn bị kỹ các nội dung, đề xuất ký biên bản ghi nhớ, quy chế phối hợp. Trong đó, cần phải đánh giá được các nhiệm vụ đã triển khai của giai đoạn trước, chỉ ra những tồn tại để có đề xuất các nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác phối hợp.

Về công tác chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 9 tháng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Tổng hợp chuẩn bị kỹ các nội dung báo cáo sơ kết, thể hiện rõ các kết quả triển khai và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của UBDT, của cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố, đặc biệt trong công tác tham mưu, chuẩn bị triển khai Chương trình MTQG. Trung tâm Thông tin phối hợp với Văn phòng Ủy ban chuẩn bị phương án địa điểm, trang thiết bị tổ chức Hội nghị.

Về thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị lấy tên là “Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin của UBDT”. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo là xây dựng Chính phủ điện tử, chọn một số lĩnh vực để triển khai chuyển đổi số, trong đó tập trung triển khai chuyển đổi số phục vụ Chương trình MTQG.

Về rà soát các quy định, quy chế của UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cơ bản thống nhất về chủ trương với số lượng và dự kiến phân công các vụ, đơn vị. Để đảm bảo chất lượng, đúng quy định, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu xây dựng thông báo gửi các vụ, đơn vị phụ trách hoàn thiện các quy chế về thời gian hoàn thiện để các đơn vị làm căn cứ triển khai. Về nội dung các quy đinh, quy chế chưa đủ cơ sở, căn cứ pháp lý, các vụ, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề xuất nội dung triển khai. Trước mắt cần tập trung cho các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và thi đua, khen thưởng.