Cần tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS

08:31 AM 13/11/2020 |   Lượt xem: 446 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông nhấn mạnh, thông qua sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt trong thực hiện chính sách dân tộc, điển hình là Chương trình 135 đã tạo được những thay đổi tích cực về KT-XH vùng đồng bào DTTS. Hiệu quả của Chương trình đã được Chính phủ, các tổ chức quốc tế và người dân ghi nhận. Tuy nhiên, những tiến bộ đạt được nhìn chung còn chưa tương xứng với khả năng cũng như yêu cầu phát triển của vùng và của cả nước, trình độ phát triển KT-XH ở vùng DTTS còn thấp.

Báo cáo đánh giá kết quả 8 năm thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về phê duyệt Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2013 - 2020, sau 8 năm thực hiện các bộ, ngành và địa phương có vùng đồng bào DTTS đã cơ bản đạt được mục tiêu của Đề án. 

Theo thống kê chưa đầy đủ từ các địa phương, bộ, ngành, cả nước đã vận động được gần 2.000 lượt tổ chức phi chính phủ với gần 3.000 chương trình, dự án, tổng kinh phí gần 65.000 tỷ đồng, trong đó kinh phí tài trợ không hoàn lại gần 61.000 tỷ đồng, kinh phí đối ứng gần 4.000 tỷ đồng; Có hơn 300 chương trình, dự án được hỗ trợ từ nguồn vốn ODA với kinh phí gần 34.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ODA là gần 27.000 tỷ đồng, nguồn đối ứng gần 7.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng Y Thông đề nghị, thời gian tới, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS cần bám sát theo giai đoạn của Chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục bổ sung các chính sách ưu đãi để thu hút đa dạng các nguồn vốn đầu tư; nâng cao năng lực cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hợp tác quốc tế.