Đại hội Chi bộ Nhà khách Dân tộc nhiệm kỳ 2020 - 2022

03:55 PM 28/03/2020 |   Lượt xem: 1950 |   In bài viết | 

Đồng chí Hoàng Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan UBDT tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Theo dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ Nhà khách Dân tộc trình tại Đại hội cho thấy, ngay sau Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã ban hành quy chế làm việc và xây dựng chương trình công tác toàn khóa, trên cơ sở đó xây dựng chương trình công tác của từng năm; tiến hành phân công nhiệm vụ của cấp ủy và đảng viên trong chi bộ; xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy chi bộ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ Nhà khách đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng như: lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh doanh phục vụ của cơ quan; công tác chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể được chi bộ quan tâm, duy trì triển khai thực hiện.

Chi bộ đã kịp thời động viên, khuyến khích đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ; duy trì và đảm bảo thu nhập cho công chức, viên chức, người lao động; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do UBDT, các tổ chức đoàn thể cấp trên tổ chức, phát động.

Có thể nói, 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhà khách Dân tộc nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra, Chi bộ đều hoàn thành và hoàn thành tốt.

Cùng với việc đánh giá, tổng kết hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, tại Đại hội, đảng viên trong Chi bộ đã có những tham luận xoay quanh các vấn đề như: tham luận về công tác ổn định duy trì tổ chức bộ máy, duy trì phục vụ nhiệm vụ chính trị; về công tác xây dựng Khách sạn Dân tộc; về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tham luận với tinh thần xây dựng, giúp phân tích, làm sâu sắc hơn các vấn đề, nội dung được đề cập trong báo cáo chính trị.

Đại hội cũng đã thảo luận đóng góp ý kiến Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Trong phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Nhà khách Dân tộc đã xác định rõ mục tiêu tổng quát, phương hướng chung, đồng thời đề ra 07 chỉ tiêu cụ thể để Chi bộ phấn đấu thực hiện hàng năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện.

Các đồng chí đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Nhà khách Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá rất cao những kết quả mà Chi bộ Nhà khách đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Báo cáo đã đánh giá khái quát được các mặt hoạt động, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn do Nhà khách đang xây dựng, phải đi thuê trụ sở làm việc nhưng các đồng chí đã rất nỗ lực để ổn định duy trì, nâng cao tổ chức bộ máy; duy trì thực hiện nhiệm vụ chính trị; tạo đầy đủ công ăn việc làm, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ nhân viên và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Dân tộc đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ Nhà khách cần chú trọng triển khai trong nhiệm kỳ mới, như: Chi ủy Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ uy tín, năng lực bầu vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội đã thảo luận để biểu quyết.

Tập thể Chi bộ Nhà khách Dân tộc.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả, đồng chí Bùi Thiện Lạc, Giám đốc Nhà khách Dân tộc được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội và tiến hành bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2020 - 2025.