Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

03:54 PM 13/12/2019 |   Lượt xem: 700 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để công tác tổ chức Đại hội các cấp theo đúng nguyên tắc, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Xuân Tùng - Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao đổi các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh đến nội dung đại hội; chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội…Đồng chí cũng lưu ý, việc tổ chức Đại hội các cấp phải được thực hiện nghiêm túc theo đúng các căn cứ, hướng dẫn…Đồng chí Đinh Xuân Tùng cũng đã hướng dẫn cụ thể các bước tổ chức đại hội theo hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thông qua Hội nghị tập huấn, cấp ủy các tổ chức đảng trong Đảng bộ cơ quan UBDT đã được quán triệt sâu sắc các văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan UBDT về công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Từ đó có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện, triển khai đại hội theo tinh thần nghiêm túc, khách quan, trung thực, hiệu quả.