Góp ý hoàn chỉnh Báo cáo kết quả triển khai Chiến lược Công tác dân tộc năm 2018

10:10 AM 25/12/2018 |   Lượt xem: 1198 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Nhuận đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc theo Quyết định số 449/QĐ-TTG ngày 12/3/2013 về Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020. Theo đó, Báo cáo gồm 2 phần chính là: Kết quả 5 năm triển khai Chiến lược giai đoạn 2013- 2018 và những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc.

Ngay sau khi có các Quyết định của Thủ tưởng Chính phủ, UBDT đã tham mưu tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc để phổ biến, quán triệt, triển khai Chiến lược Công tác dân tộc và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược đến năm 2020; các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc có 57 đề án, được giao cho 14 bộ, ngành chịu trách nhiệm thực hiện, tính đến tháng 12/2018 đã có khoảng 40 đề án hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ hoặc đã ban hành thành các chính sách… Các chương trình, chính sách dân tộc theo Quyết định số 449/QĐ-TTg và Quyết định 2356/QĐ-TTg đã phát huy tác dụng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 giảm 5,79% so với năm 2011, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi giảm 4%/năm. Cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện; sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục đạt kết quả quan trọng, dân trí được nâng lên; công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến vùng đồng bào dân tộc ngày càng sâu rộng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo đã nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc như: việc thực hiện các chính sách dân tộc thiếu đồng bộ, dẫn đến trùng lắp, chồng chéo trong triển khai; một số chính sách được xây dựng chưa đảm bảo theo đúng quy trình… Tại địa phương, công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện một số chính sách dân tộc chưa kịp thời, chậm bổ sung, điều chỉnh; hệ thống cơ quan công tác từ tỉnh đến cơ sở chưa thực sự được quan tâm…

Ông Nguyễn Văn Nhuận phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá cao vai trò, sự cần thiết của Chiến lược Công tác dân tộc. Cùng với các kết quả đạt được, các đại biểu đưa ra một số góp ý để hoàn thiện báo cáo như: đổi lại tên báo cáo thành tình hình triển khai thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc; cần có những kiến nghị, đề xuất cụ thể, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện chiến lược giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn năm 2040; bổ sung thông tin về thực trạng cấp kinh phí cho các địa phương, các đề án, chương trình, chính sách đã triển khai; làm rõ hơn nguyên nhân về các mục tiêu thực hiện…

Phát biểu tổng kết Hội thảo, ông Nguyễn Văn Nhuận cảm ơn những góp ý của các đại biểu, đồng thời tiếp thu và giải trình thêm những ý kiến để hoàn thiện Báo cáo.