Hội nghị học tập chuyên đề Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

03:37 PM 29/05/2019 |   Lượt xem: 1724 |   In bài viết | 

PGS. TS. Bùi Đình Phong - nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt thông tin tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc, Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể cơ quan và đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên. Đảng viên các Chi bộ Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III và Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh dự qua hệ thống họp trực tuyến.

Tại Hội nghị, các học viên đã được PGS. TS. Bùi Đình Phong truyền đạt những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. PGS. TS. Bùi Đình Phong nhấn mạnh: Theo hướng dẫn, mỗi năm có một chủ đề, năm 2019 chủ đề là nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện ở việc phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tôn trọng nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vị trí, vai trò của nhân dân. Người chỉ ra rằng: “Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng... Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Người còn cho rằng: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Bên cạnh đó, ý thức tôn trọng nhân dân còn thể hiện ở việc không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân. Các hoạt động vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân chính là chăm lo đời sống nhân dân. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần phải khai thác ở việc coi trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm mục đích tổ chức học tập, thực hiện chuyên đề năm 2019, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy của cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc và các nghị quyết của Trung ương.

Việc học tập, thực hiện chuyên đề năm 2019 phải gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua, tạo được sự chuyển biến tích cực, lan tỏa trong toàn Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải gương mẫu, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; xây dựng tác phong làm việc tận tụy, khoa học, sáng tạo, đổi mới; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.