Tổ công tác tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số họp phiên thứ nhất

02:49 PM 15/10/2019 |   Lượt xem: 1266 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp của Tổ công tác

Sau khi công bố Quyết định số 642/QĐ-UBDT ngày 13/9/2019 về Thành lập Tổ công tác tổ chức bồi dưỡng tiếng DTTS theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT đã giới thiệu khái quát một số nội dung đã triển khai thực hiện Đề án 771 đến các thành viên tham dự phiên họp. Triển khai nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phân công, mục tiêu của phiên họp nhằm thống nhất phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ công tác; xây dựng kế hoạch triển khai khảo sát thực trạng, tổ chức hội thảo tại một số bộ, ngành, địa phương; xác định mục tiêu, nội dung của biên soạn tài liệu, xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất và lộ trình công tác tổ chức, triển khai.

Tại phiên họp, căn cứ vào lĩnh vực chuyên môn, các thành viên Tổ công tác đã trao đổi, góp ý để hoàn thiện dự thảo phân công nhiệm vụ, Kế hoạch triển khai, công tác xây dựng tài liệu, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS, đội ngũ giảng viên. Một số ý kiến đề nghị cần bám sát mục tiêu, yêu cầu để triển khai khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương và phương án, giải pháp; công tác thống kê, kế thừa các khung giáo trình, tài liệu bồi dưỡng đã được xây dựng; nội dung báo cáo, tham luận tại các hội thảo; công tác lồng ghép, phối hợp triển khai; cấp chứng chỉ…

Kết luận phiên họp, quyền Giám đốc HVDT Trần Trung đề nghị nhóm thư ký của Tổ công tác nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đã được trao đổi, thảo luận. Đặc biệt là kế thừa các nội dung khung giáo trình, tài liệu, mô hình, bài học kinh nghiệm triển khai đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS cho cán bộ, công chức và các báo cáo, tài liệu nghiên cứu liên quan. Ngoài ra, cần sớm triển khai khảo sát, tìm hiểu mô hình thực tế về cơ sở vật chất, phương pháp để tăng tính thực tiễn trong xây dựng kế hoạch. Đề nghị nhóm thư ký gửi cho các thành viên Tổ công tác toàn bộ hồ sơ xây dựng Đề án 771 và Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016.