Ủy ban Dân tộc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

09:06 PM 09/03/2023 |   Lượt xem: 1879 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Y Thông; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Báo cáo tổng kết về công tác tham mưu của UBDT trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI cho thấy, ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc được ban hành, Ban Cán sự đảng UBDT và cơ quan công tác dân tộc ở địa phương vùng đồng bào DTTS đã quán triệt sâu sắc và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết bằng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, dự án nhằm phát triển KT-XH vùng DTTS&MN.

UBDT đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn diện. Trong 10 năm qua, đã cử đi đào tạo 598 công chức, viên chức; bồi dưỡng trên 2.000 lượt công chức, viên chức; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 54 công chức, viên chức thuộc đối tượng 2; 154 công chức, viên chức thuộc đối tượng 3 và đối tượng 4.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề xã hội được triển khai có hiệu quả. UBDT đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN (như Chương trình 135; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Nông thôn mới, Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN...).

Qua triển khai các chính sách cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng DTTS&MN khá cao; đời sống vật chất của đồng bào các DTTS ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hằng năm (bình quân vùng DTTS&MN giảm 2-3%/năm); bộ mặt nông thôn cả nước nói chung và vùng DTTS nói riêng được đổi thay rõ rệt; thu nhập và điều kiện sống của người dân được cải thiện và nâng cao.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS luôn được quan tâm; việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào các DTTS được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, qua đó đã góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Có thể thấy, trong giai đoạn 2011-2021, thông qua những kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đã góp phần làm cho đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS phát triển ổn định; hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn; quốc phòng an ninh, chính trị được giữ vững. Sự kết hợp giữa phát triển KT-XH với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội ngày càng chặt chẽ hơn, do đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. 

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về lĩnh vực công tác dân tộc trong thời gian tới, UBDT định hướng các nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục quán triệt, triển khai các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và ban hành các chính sách đối với vùng đồng bào DTTS&MN; quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng ta; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ về quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến công tác tham mưu xây dựng chính sách dân tộc dành cho vùng DTTS về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; việc thực hiện chương trình dự án chính sách dân tộc trong giữ gìn, phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS; công tác tuyên truyền; công tác nắm tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kết quả thực hiện chính sách dân tộc tại vùng đồng bào DTTS; công tác phổ biến giáo dục pháp luật vùng DTTS&MN; tầm quan trọng của Hợp tác quốc tế về lĩnh vực công tác dân tộc…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQVN Đỗ Văn Chiến đánh giá cao UBDT đã tổ chức tổng kết Nghị quyết TW 8 theo đúng yêu cầu đề ra, đồng thời biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà ngành công tác dân tộc, vùng đồng bào DTTS&MN đã đạt được trong 10 năm qua.

Cùng với việc nhấn mạnh tới các kết quả đạt được, thống nhất với một số hạn chế, tồn tại, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQVN Đỗ Văn Chiến yêu cầu trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng UBDT tiếp tục tập trung vào một số nội dung: Phải tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

UBDT cần năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao hơn nữa, đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp, khả thi để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN, đề cao cảnh giá với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền để kích động, chia sẻ khối đại đoàn kết; tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Tăng cường công tác sưu tầm, lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các DTTS.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQVN Đỗ Văn Chiến tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cũng đã báo cáo, làm rõ thêm về một số kiến nghị, đề xuất của UBDT để sát với yêu cầu thực tiễn hơn; làm rõ một số nội dung còn vướng mắc trong triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN. Hiện nay hệ thống pháp luật đang chuẩn bị bước vào hoàn thiện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đề nghị trong quá trình xây dựng Luật cần đề cập tới lĩnh vực công tác dân tộc.

Xuân Thường