Xây dựng cẩm nang về kỹ năng thanh tra, kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

08:00 PM 28/12/2022 |   Lượt xem: 1019 |   In bài viết | 

Ông Võ Văn Bảy, Chánh Thanh tra Ủy ban chủ trì phiên họp

Việc xây dựng cuốn Cẩm nang về kỹ năng thanh tra, kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 nhằm hệ thống hóa kiến thức pháp luật về thanh tra các chương trình, dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG để bổ sung nguồn tài liệu tham khảo về kiến thức pháp luật, phương pháp làm việc, biện pháp xử lý các tình huống cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra chính sách dân tộc nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giúp UBDT, UBND các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác dân tộc. Cuốn Cẩm nang còn góp phần phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong việc quản lý, thực hiện chính sách. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, nắm bắt kịp thời tình hình thực tiễn, phát hiện những bất cập của chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn kịp thời, phát huy hiệu quả thực hiện chính sách phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ngoài việc hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra; giới thiệu và tóm tắt các nội dung cốt lõi của các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG; cuốn Cẩm nang còn cung cấp các nguyên tắc hoạt động thanh tra, kiểm tra; trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra; theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện quyết định thanh tra, xử lý vi phạm trong quá trình thanh tra; kỹ năng lập hồ sơ thanh tra và xây dựng một số văn bản trong hoạt động thanh tra; xử lý một số tình huống trong hoạt động thanh tra…

Ông Võ Văn Bảy, Chánh Thanh tra Ủy ban phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận, góp ý để hoàn thiện khung đề cương và một số nội dung chi tiết của Cuốn cẩm nang. Một số ý kiến đề nghị: Không chỉ là cuốn cẩm nang để cầm tay, chỉ việc hoặc dẫn chiếu văn bản, cần nâng cao tính ứng dụng của cuốn cẩm nang; lựa chọn nội dung cốt lõi, tăng cường mô hình hóa, sơ đồ hóa các kỹ năng, nghiệp vụ; không chỉ định hướng về các dự án do UBDT quản lý, cần thiết bổ sung phạm vi thanh tra về chính sách dân tộc, bao quát toàn diện Chương trình MTQG; xây dựng các nội dung đồng thời cũng là hướng dẫn để người triển khai chính sách làm cho đúng và thống nhất; nghiên cứu việc thường xuyên cập nhật, bổ sung để khai thác hiệu quả tối đa của cuốn cẩm nang điện tử…

Giảng viên chính, Th.S Đặng Thùy Trâm - Trường Cán bộ Thanh tra phát biểu ý kiến tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, ông Võ Văn Bảy, Chánh Thanh tra Ủy ban trân trọng cám ơn các ý kiến thảo luận tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Chánh Thanh tra Ủy ban đề nghị nhóm chuyên gia tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận, để từng bước hoàn thiện đề cương, nội dung cuốn cẩm nang; xây dựng cuốn cẩm nang phù hợp với đặc thù của lĩnh vực công tác dân tộc, triển khai chính sách dân tộc; góp phần triển khai thành công Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.